Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.10.2000

Diaarinumero

853/81/2000

Osapuolet

PI-Consulting Oyj / Siemens Osakeyhtiön "Projektien toteutus" -liiketoiminta

Asian vireille tulo

PI-Consulting Oyj (jäljempänä PIC) on ilmoittanut 22.9.2000 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii osan Siemens Osakeyhtiön (jäljempänä Siemens) ”Teollisuuden projektit ja tekniset palvelut” -toimialan ”Projektien toteutus” -yksiköstä. PIC hankkii määräysvallan yritysjärjestelyssä perustettavassa PICSI Automation Oy:ssa, jonka liiketoiminnan pääosan tulee muodostamaan kaupassa siirtyvä liiketoiminta, ”Projektien toteutus” -yksikkö. Siemens tulee osakkaaksi vähemmistöosuudella perustettavaan yhtiöön.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

PIC toimii teollisuuden asiantuntija-, suunnittelu- ja projektinhoitopalveluja tarjoavana yrityksenä. PIC:ssa käyttää yksinomaista määräysvaltaa CapMan Capital Management Oy (jäljempänä CapMan).

Siemens on kansainvälisen Siemens-yhtymän suomalainen tytäryhtiö. Siemensin ”Teollisuuden projektit ja tekniset palvelut” toimittaa kokonaispalveluja teollisuudenalan sähköistyksissä ja automaatiossa. ”Projektien toteutus” on yksi kahdeksasta ”Teollisuuden projektit ja tekniset palvelut” -toimialan liiketoimintayksiköstä. Sen tehtävänä on tuottaa suunnittelu-, käyttöönotto- ja projektinhoitopalveluja pääasiassa toimialan muille liiketoimintayksiköille ja Siemensin muille toimialoille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 1999 oli [yli 2][1] miljardia markkaa. PIC:n liikevaihto vuonna 1999 oli noin 180 miljoonaa markkaa. Kun hankinnan kohteen [alle 20][2] miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana Suomessa samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupalla voidaan arvioida olevan vaikutuksia teollisuuden konsultointipalvelujen markkinoilla. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska merkittäviä kilpailuongelmia ei synny minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

PIC:n ja siirtyvän ”Projektien toteutus” -liiketoiminnan toiminnot ovat vain osittain toistensa kanssa päällekkäisiä. PIC:n markkinaosuus siirtyvän yksikön kanssa samoilla palvelusegmenteillä on noin [5–20][3] %. Siirtyvän yksikön markkinaosuus teollisuuden konsultointipalvelujen kokonaismarkkinoilla on alle 1 %.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa PI-Consulting Oyj hankkii osan Siemens Osakeyhtiön ”Teollisuuden projektit ja tekniset palvelut” -toimialan ”Projektien toteutus” -yksiköstä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.