Sweco AB / Finnmap Consulting Oy, Karasharju Oy

Päivämäärä

30.12.2011

Diaarinumero

854/14.00.10/2011

Osapuolet

Sweco AB / Finnmap Consulting Oy, Karasharju Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 19.12.2011 ilmoitettu järjestely, jossa Sweco AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Finnmap Consulting Oy:ssä ja Karasharju Oy:ssä.

Sweco AB on Sweco AB -konsernin emoyhtiö. Sweco on kansainvälisesti toimiva teknisen suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayhtiö. Suomessa Swecon päätoimialat ovat teollisuus- ja energiatekninen suunnittelu ja konsultointi, arkkitehtuuri sekä rakentamisen ja infrastruktuurin suunnittelu ja konsultointi. Finnmap Consulting Oy (”FMC”) on teknisiä asiantuntijapalveluja tarjoava konserni, jonka päätoimialat ovat rakennetekniikka, talotekniikka, teollisuus- ja energiatekniikka sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka. Karasharju Oy ei harjoita liiketoimintaa. Sen kaupparekisteriin merkittynä toimialana on mm. tietojenkäsittelylaiteiden ja tietoliikennevälineiden valmistus, vähittäis- ja tukkukauppa, agentuuritoiminta, korjaus ja huolto sekä tuonti ja vienti.

Ilmoittajan mukaan Swecon ja FMC:n Suomen toiminnoissa on horisontaalisia päällekkäisyyksiä teknisissä konsultointi- ja suunnittelupalveluissa. Ilmoittaja katsoo, että teknisen suunnittelun ja konsultoinnin markkina voidaan jaotella kolmeen eri segmenttiin: i) talonrakennussuunnitteluun ja konsultointiin, ii) infrastruktuurisuunnitteluun ja konsultointiin ja iii) teollisuussuunnitteluun ja konsultointiin. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kaikilla kolmella markkinalla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus jää alle 15 %:n. Lisäksi ilmoittaja katsoo, että Pöyry ja Ramboll ovat ennen yrityskauppaa ja myös yrityskaupan jälkeen markkinajohtajat talonrakennussuunnittelussa ja konsultoinnissa sekä infrastruktuurisuunnittelussa ja konsultoinnissa Suomessa. Teollisuussuunnittelussa Neste Jacobs ja Etteplan ovat ilmoittajan mukaan selvät markkinajohtajat. Yrityskaupan osapuolet eivät ole myöskään toistensa läheisimpiä kilpailijoita vaan niiden palvelut ovat enemmänkin toisiaan täydentäviä ja painottuvat eri segmentteihin.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sweco AB hankkii Finnmap Consulting Oy:n ja Karasharju Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Kaisa Kokko.