Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.10.2004

Diaarinumero

855/81/2004

Osapuolet

CapMan-konserni / Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n, Okman Oy:n, Varkauden Valkkari Oy:n, Kauppavirrat Oy:n, Juuan Varastovalinta Oy:n ja Notex-Yhtiöt Oy:n eräät liiketoiminnat

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 6.10.2004 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa CapMan-konserniin kuuluvat CapMan (Guernsey) Limited, CapMan Sweden AB ja CapMan Capital Management Oy hankkivat yllä Asia-kohdassa mainitut liiketoiminnot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CapMan-konsernin pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi. Konsernin tuotot muodostuvat rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista, rahastojen voitonjako-osuustuotoista sekä osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. CapMan (Guernsey) Limited on hallinnointiyhtiö, joka hallinnoi rahastoja CapMan Equity VII A L.P ja CapMan Equity VII B L.P. CapMan Sweden AB hallinnoi CapMan Equity Sweden KB -rahastoa ja CapMan Capital Management Oy Maneq Fund 2004 Ky -rahastoa. CapMan-konsernin emoyhtiö on CapMan Oyj.

Järjestelyssä CapMan-konserni hankkii perustamansa yhtiön Tokmanni Oy:n kautta omistukseensa Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n (ent. Tokmanni Oy), Okman Oy:n, Juuan Varastovalinta Oy:n, Kauppavirrat Oy:n, Varkauden Valkkari Oy:n ja Notex-Yhtiöt Oy eräät liiketoiminnat. Notex-Yhtiöiltä siirtyvää liiketoimintaa on harjoitettu Vapaa Valinta -nimellä 34 liikkeessä Lounais-Suomessa ja muuta siirtyvää liiketoimintaa on harjoitettu Tokmanni -toiminimellä 26 liikkeessä Itä-Suomessa. Järjestelyssä siirtyy kohdeyhtiöiden halpahalliliiketoiminta kokonaisuudessaan. Järjestelyn lopputuloksena CapMan käyttää yksinomaista määräysvaltaa Tokmanni Oy:ssä, joka harjoittaa kaupoissa siirtyneitä liiketoimintoja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapMan-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2003 noin [1,5–2,5][1] miljardia euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto noin [alle 1000] miljoonaa euroa. Kaupan kohteen yhteenlaskettu liikevaihto viimeksi vahvistettujen tilinpäätösten mukaisesti oli noin 135 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kaupan kohteet harjoittavat erikoistavaroiden (non-food) vähittäiskauppaa halpahallisektorilla ja toimivat siis erikoistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla markettityyppisissä vähittäismyymälöissä (käsittäen tavaratalot, erilaiset marketit ja halpahallit). Tokmanneissa harjoitetaan myös vähäisessä määrin elintarvikkeiden kauppaa. Ilmoittajan mukaan CapMan toimii ennen tätä yritysjärjestelyä näillä markkinoilla ainoastaan Tiimari Oyj:n kautta. Se on valtakunnallinen paperi-, askartelu-, lahjatavara- ja kodintarviketuotteisiin erikoistunut myymäläketju. Ilmoittajan mukaan keskittymän markkinaosuus erikoistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla on alle 15 % eikä markkinaosuus ylitä sitä millään asiaan liittyvillä markkinoilla. Keskittymän merkittävimmät kilpailijat ovat suurien ketjujen marketit.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan-konserniin kuuluvat CapMan (Guernsey) Limited, CapMan Sweden AB ja CapMan Capital Management Oy hankkivat Tokmanni Oy:n kautta Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n, Okman Oy:n, Varkauden Valkkari Oy:n, Kauppavirrat Oy:n, Juuan Varastovalinta Oy:n ja Notex-Yhtiöt Oy:n eräät liiketoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.