Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.10.2006

Diaarinumero

856/81/2006

Osapuolet

International Business Machines Corporation / Elisa Oyj:n tietyt tietotekniset palvelutoiminnot

Asian vireilletulo

International Business Machines Corporation (”IBM Corporation”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 10.10.2006 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii tietyt Elisa Oyj:n (”Elisa”) tietotekniset palvelutoiminnot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM Corporation on International Business Machines -yritysryhmän (jäljempänä ”IBM”) emoyhtiö. IBM kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja -laitteistoja, tietokoneohjelmia ja -palveluja pääasiallisesti IT-alalla. Sen alaan kuuluvat myös konsultointipalvelut sekä liitännäistuotteet. Suomessa IBM toimii pääasiassa Oy International Business Machines Ab:n (”IBM Suomi”) kautta.

Käsillä olevassa järjestelyssä täydennetään Elisan ja IBM:n 18.2.2005 tekemää liikkeenluovutussopimusta, jolla Elisa ulkoisti aiemmin itse suorittamansa tietotekniset palvelutoiminnot IBM Suomelle. Yrityskaupan kohteena ovat tietyt aiemmin siirtämättä jääneet Elisan tietojärjestelmien sovellushallintapalvelut, jotka siirretään IBM Suomelle. IBM Suomelle siirtyy myös ulkoistettavien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehitystyöstä tällä hetkellä vastaava henkilöstö. Elisa on tuottanut ulkoistettavia palveluja ainoastaan sisäisesti omalle organisaatiolleen, eikä palveluja ole tarjottu lainkaan ulkopuolisten tahojen hankittavaksi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM:n yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 71,6 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi noin [yli 400][1] miljoonaa euroa. Kaupan kohteeseen luettavien tietoteknisten palvelutoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli noin [alle 1 miljoona] euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Kaupan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin mukaisesti IBM:n hankinnat Elisalta nyt kyseessä olevaa hankintaa edeltävän kahden vuoden ajalta. Koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat kaikista tietoteknisistä palveluista. Tietoteknisten palveluiden kysyntä ja tarjonta kohdistuvat kasvavassa määrin kokonaisratkaisuihin, joissa asiakas voi hankkia tietotekniset palvelut yhdeltä toimittajalta (ns. yhden luukun periaate). Ottamatta lopullista kantaa tuotemarkkinoiden määrittelyyn Euroopan komissio on ratkaisukäytännössään katsonut olevan mahdollista, että tietotekniset palvelut muodostavat yhden kokonaismarkkinan tai että markkinat voidaan jakaa mm. palvelutyypin, asiakkaiden toimialan tai asiakkaan koon mukaan erillisiin markkinoihin[2]. Ilmoittaja kuitenkin katsoo, ettei markkinoita voida jakaa komission esittämällä tavalla, koska tietoteknisiä palveluita toimitetaan lähinnä kokonaisratkaisuina, eivätkä palvelut poikkea toisistaan asiakkaan toimialasta tai koosta riippuen.

Ilmoittajan mukaan Suomen tietoteknisten palveluiden markkinoiden kokonaisarvo oli vuonna 2005 noin [yli 2] miljardia euroa, ja IBM:n markkinaosuus oli noin [10–15] %. Ilmoittajan näkemyksen mukaan maantieteelliset markkinat ovat vähintään ETA:n laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa International Business Machines Corporation hankkii tietyt Elisa Oyj:n tietotekniset palvelutoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tapaus Comp/M.2946 – IBM/PWC Consulting