Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.11.1999

Diaarinumero

859/81/1999

Osapuolet

Apax Europe IV GP Limited / BTR Paper Technology Groupin liiketoiminta

Asian vireilletulo

Apax Europe IV GP Limited (Apax GP) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 20.10.1999 tehneensä sopimuksen BTR Paper Technology Groupin (BTR) koko maailmanlaajuisen liiketoiminnan hankkimisesta. Ilmoittajan antamien tietojen mukaan Apax GP:n yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 1998 noin [ ][1] miljardia markkaa. Hankittavan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin [ ][2] miljardia markkaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

Yrityskaupassa Apax GP hankkii holding-yhtiöjärjestelyjen kautta Invensys Plc:ltä sen BTR:n osakkeet ja liiketoiminnat. Apax GP toimii pääomansijoittajana hallinnoimiensa Apax Europe IV rahastojen puolesta. Apax GP-ryhmällä on ilmoittajan mukaan neuvonantajanaan Apax Partners & Co Ventures Holdings Ltd (Apax VHL), joka on yksi suurimpia pääomansijoitusyhtiöitä. Apax GP on selvittänyt, ettei näiden yritysten vaikutusvaltapiirissä ole hankinnan kohteen kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä.

BTR on paperiteollisuuden kulutustuotteita valmistava yritys. BTR:ään kuuluvat telan päällysteitä valmistava Stowe Woodward, viiroja ja huopia valmistava Huyek sekä levitysteloja valmistavat Mount Hope ja Plastex. BTR toimii maailmanlaajuisesti ja yritysryhmään kuuluu Suomessa Stowe Woodward Finland Oy -niminen tytäryhtiö (SWF). SWF valmistaa Keravalla polymeerisiä telanpäällysteitä kemialliselle puunjalostusteollisuudelle ja sitä palveleville konepajoille. Yhtiö valmistaa teollisuustelanpäällysteitä myös kirjapaino-, metalli-, ja mekaaniselle puunjalostusteollisuudelle. Yhtiö harjoittaa vähäisessä määrin myös teloihin liittyvää huoltotoimintaa.

Ilmoittaja arvioi paperiteollisuuden telanpäällysteiden kokonaismarkkinoiden arvoksi Suomessa [120–140][3] miljoonaa markkaa ja muiden teollisuustelanpäällysteiden markkinoiden arvoksi [25–35] miljoonaa markkaa. SWF on merkittävä toimittaja erityisesti suurimmissa teloissa. Suurin kilpailija ja samalla merkittävä SWF:n asiakas paperiteollisuuden telanpäällysteissä on Valmet, joka sekä valmistaa itse että ostaa telanpäällysteitä valmistamiinsa paperikoneisiin. Pienemmissä paperiteollisuuden teloissa kilpailevat myös Voith-Scapa ja Beloit Manhattan Industries. Muiden teollisuustelojen markkinoilla on jonkin verran kotimaista kilpailua, mutta merkittävä osa kilpailusta muodostuu tuonnista muualta Euroopasta (Felix Böttcher GmbH, Westland Gummiverke GmbH). Yrityskauppa ei aiheuta kilpailuongelmia muiden BTR-ryhmän valmistamien paperiteollisuuden tuotteiden markkinoilla Suomessa.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena