Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.11.2003

Diaarinumero

864/81/2003

Osapuolet

Danfoss A/S / LPM Group Oy

Asian vireilletulo

Danfoss A/S (jäljempänä ”Danfoss”) on 21.10.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan LPM Group Oy:ssä (jäljempänä ”LPM”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Danfoss on maailmanlaajuisesti toimiva tanskalainen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja myy useiden teollisuusalojen mekaanisia ja elektronisia komponentteja. Danfossin tuotteita käytetään mm. tilojen lämmittämiseen ja viilentämiseen, elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja tuotantolinjojen valvomiseen. Danfossin Suomessa toimivat yhtiöt ovat Danfoss Bauer Oy ja Oy Danfoss Ab. Danfoss Bauer Oy maahantuo, myy, asentaa sekä valmistaa sähkömoottoreita, vaihdemoottoreita ja muita sähköteknisiä tuotteita. Oy Danfoss Ab on Danfoss-yhtymän Suomen myyntiyhtiö ja se markkinoi ja myy mm. hienomekaanisia ja elektronisia komponentteja sekä mekatroniikkaa.

LPM on kaukolämmityksessä käytettäviä lämmönjakokeskuksia ja kovajuotettuja lämmönsiirtimiä Suomessa ja Puolassa valmistava suomalainen yritys, jonka tuotteita myydään yli 20 maassa. LPM:llä on tytäryhtiö Ruotsissa, Virossa, Puolassa ja Venäjällä sekä yhteisyritys Venäjällä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Danfossin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 2 miljardia euroa viimeksi päättyneellä tilikaudella. LPM:n yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vastaavasti noin 30,6 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

LPM suunnittelee, valmistaa ja myy lämmönjakokeskuksia kaukolämmönjakeluun sekä suunnittelee ja valmistaa lämmönsiirtimiä kaukolämmön lämmitysjärjestelmiin. Ilmoittajan mukaan LPM:n markkinaosuus Suomessa kaukolämmityksen lämmönjakokeskusten markkinoilla on noin [40–60][1] % ja kaukolämmityksen lämmönsiirtimien markkinoilla noin [35–55] %. Ilmoittajan mukaan suomalaiset asiakkaat hankkivat yleensä lämmönjakokeskuksia ja lämmönsiirtimiä paikallisilta suomalaisilta valmistajilta, jälleenmyyjiltä tai tukkumyyjiltä ja lämmönjakokeskukset ovat yleensä kotimaisia ja ne koostuvat pitkälti suomalaisista ja Suomeen tuoduista komponenteista. Ilmoittaja katsoo mm. näistä seikoista johtuen, että lämmönjakokeskusten ja lämmönsiirtimien maantieteelliset markkinat ovat kansalliset. Ilmoittajan mukaan Danfoss tai sen yritysryhmään kuuluva yhtiö ei kuitenkaan toimi samoilla horisontaalisilla markkinoilla Suomessa kuin LPM.

Danfoss valmistaa kolmea eri komponenttia, joita voidaan käyttää LPM:n valmistamissa lämmönjakokeskuksissa. Ne hoitavat lämmönjakokeskuksen valvonta- ja säätötoimintoja. Ilmoittajan mukaan maantieteelliset markkinat ovat näiden komponenttien osalta maailmanlaajuiset. Danfossin markkinaosuus kaukolämmön komponenttimarkkinoilla Suomessa on [alle 10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Danfoss A/S hankkii määräysvallan LPM Group Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.