Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.10.2000

Diaarinumero

868/81/2000

Osapuolet

LGP Telecom Holding AB / Allgon AB

Asian vireille tulo

Kilpailuvirastolle on 25.9.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa LGP Telecom Holding AB (jäljempänä LGP) on tehnyt yksinomaisen määräysvallan hankkimiseksi julkisen ostotarjouksen Allgon AB:n (jäljempänä Allgon) osakkeista.

Osapuolet ja niiden liiketoiminta

LGP on ruotsalainen yritys, joka valmistaa ydinliiketoimintanaan matkapuhelinverkon kuuluvuutta parantavia tuotteita. Lisäksi yritys toimittaa teollisuuskomponentteja eräille muille korkean teknologian aloille. LGP:llä ei ole omaa tuotantoa Suomessa.

Hankinnan kohde Allgon on matkapuhelininfrastruktuuriin liittyviä tuotteita valmistava ruotsalainen yritys, jolla on Suomessa toimiva tytäryritys Allgon System Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

LGP:n yritysryhmään kuuluvien yritysten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli 1999 noin 590 miljoonaa markkaa. Allgonin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 1,4 miljardia markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Siten järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kumpikin yrityskaupan osapuoli toimii telekommunikaatioalalla valmistaen matkapuhelimissa ja matkapuhelinjärjestelmissä tarvittavia osia kuten erilaisia antenneja, vahvistimia ja radiolinkkejä. Allgonin tarjoama tuoteportfolio on kuitenkin laajempi kuin LGP:n.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit tuotemarkkinat muodostuvat nk. mastovahvistimista eli TMA-tuotteista (Tower Mounted Amplifier). Runsaat [50 %][1] LGP:n liikevaihdosta kerryttävät TMA-tuotteet vahvistavat signaalia matkapuhelimesta tukiasemaan. TMA-tuotteiden markkinoiden arvo Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan alle 100 miljoonaa markkaa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus näillä markkinoilla on noin [15–40]. TMA-tuotteiden lisäksi kumpikin yritys kehittelee vasta testausvaiheessa olevia TMB-tuotteita, jotka vahvistavat matkapuhelimen ja tukiaseman välistä signaalia kaksisuuntaisesti.

Relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmeisesti yrityskaupan ilmoittajan esityksen mukaisesti kansallisia laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa LGP Telecom Holding AB hankkii määräysvallan Allgon AB:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.