Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.10.2002

Diaarinumero

872/81/2002

Osapuolet

YIT Huber Oy / Härkätien Sähkö Oy

Asian vireilletulo

YIT Huber Oy (jäljempänä YIT Huber) on 2.10.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Härkätien Sähkö Oy:ssä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

YIT Huber on osa YIT-Yhtymä -konsernia, jonka emoyhtiö on YIT-Yhtymä Oyj (jäljempänä YIT). YIT Huber on asuntojen, kiinteistöjen, infrastruktuurin ja teollisuuden taloteknisiä kokonaispalveluita tarjoava yritys. Nämä palvelut sisältävät LVIS -urakointia, -huoltoa ja -kunnossapitoa sekä kiinteistöjen kuntokorjauksia. YIT Huberin markkina-alue on Suomi.

Härkätien Sähkö Oy:n toimiala on sähkö- ja televerkkojen asentamis- ja kunnossapitopalveluiden tuottaminen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

YIT -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 1 623 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen vastaava liikevaihto ja siihen kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin nojalla lisätty liikevaihto oli yli 160 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Molemmat yrityskaupan osapuolet rakentavat ja asentavat sähkö- ja tiedonsiirtoverkkoja kiinteistöihin (ns. kiinteistöverkkoja) sekä tarjoavat näihin verkkoihin liittyviä huoltopalveluita. Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit markkinat ovat kiinteistöverkkomarkkinat kattaen kaikki kiinteistön sisäiset sähkö- ja IT -verkkotyöt, sillä yleensä sähköasentajilla on muodollinen ja tosiasiallinen pätevyys tehdä sekä sähkö- että IT -verkkojen asennus- ja huoltotöitä. Lisäksi markkina on yhdistymässä tulevaisuudessa entisestään kun sähköverkko, rakennusautomaatio, tietoverkot ja turvajärjestelmät yhdistyvät yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) mukaan kiinteistöverkkomarkkinan arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Osapuolten markkinaosuus tästä on melko vähäinen. Kokonaismarkkina voidaan jakaa edelleen sähkö- ja IT -verkkojen asennukseen. Myös erillisen ilmoituksen vaativa sähköisten turvajärjestelmien asentaminen saattaa muodostaa IT -verkosta erillisen markkinan, siitä huolimatta, että toiminnan luonne on olennaisesti samanlainen kuin kiinteistöverkon asentaminen. Kaikilla kolmella segmentillä osapuolten yhteinen markkinaosuus jää alle [10 ][1] %:iin. Tarkasteltaessa markkinoita ainoastaan ns. vapaarahoitteisiin asuntoihin tehtävien IT -asennusten kannalta, YIT:n markkinaosuudeksi muodostuu noin [ 5–15 ] %. Kilpailijat ja asiakkaat ovat samat kaikilla kiinteistöverkkoasennuksen markkinasegmenteillä. Ilmoittajan mukaan alalle tulon kynnys on matala kaikilla kuvatuilla markkinasegmenteillä.

Ilmoittajan mukaan edellä kuvatusta vähäisestä yhteisestä liiketoiminnasta huolimatta osapuolilla ei kuitenkaan ole merkittäviä horisontaalisia päällekkäisyyksiä eikä vertikaalisia yhtymäkohtia. Yrityskaupassa voidaan pikemminkin katsoa olevan kyse YIT:n vertikaalisesta integroitumisesta kiinteistöverkon tuotantoon asuntorakentamisessa. Ilmoittajan mukaan huomionarvoista on myös kaupan kohteen vähäinen markkina-asema paikallisesti ja valtakunnallisesti. Ilmoittajan mukaan usealla kilpailijalla on merkittävää omaa IT -verkkojen asennusta. Markkinoilla tulee järjestelyn jälkeen olemaan myös huomattavia ei-vertikaalisesti integroituneita palveluiden tarjoajia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa YIT Huber Oy hankkii määräysvallan Härkätien Sähkö Oy:ssä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.