Keele Oy / oy Shell ab; AB Svenska Shell

Päivämäärä

29.10.2010

Diaarinumero

883/14.00.10/2010

Osapuolet

Keele Oy / oy Shell ab; AB Svenska Shell

Asian vireilletulo

Keele Oy (”Keele”) on 28.10.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvaltaansa oy Shell ab:n (”Shell”) ja AB Svenska Shellin.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Keelen omistaa kokonaan yksityishenkilö Mika Anttonen, joka käyttää määräysvaltaa Keelen kautta St1 Holding Oy:ssä. St1 Holding Oy puolestaan käyttää määräysvaltaa St1 Oy:ssä (ilmoitusvelvollisen yritysryhmä yhdessä jäljempänä ”St1”). St1 harjoittaa liikenne- ja lämmityspolttoaineiden kauppaa kuluttajille ja yrityssektorille. St1:llä on liiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. St1 myös kehittää, valmistaa ja myy biopolttoaineita sekä myy ja asentaa uusiutuvaan energiaan perustuvia laitteita, kuten ilma- ja maalämpöpumppuja sekä aurinkokeräimiä. St1 toimii lisäksi markkinointiyhtiönä St1-liikemerkin alla toimiville huoltoasemille. Suomessa St1-ketjuun kuuluu 386 asemaa, joista osa on St1:n ja osa itsenäisten yrittäjien omistuksessa.

Shell myy ja markkinoi polttonesteitä liikenteen, teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Suomessa on 218 huoltoasemaa ja 40 ns. D-pistettä, jotka toimivat Shell-liikemerkin alla. Osa asemista on Shellin ja osa itsenäisten huoltamoyrittäjien omistuksessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

St1:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 945,5 miljoonaa euroa, josta [yli 600][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Yrityskaupan kohteiden maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 3014,2 miljoonaa euroa, josta oy Shell ab:n liikevaihto oli 803,7 (ja AB Svenska Shellin 2210,5 miljoonaa euroa). Oy Shell ab:n liikevaihto kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittajan mukaan St1 ja Shell toimivat aktiivisesti sekä polttonesteiden vähittäismyynnin että tukkumyynnin markkinoilla. St1:n hankintatoimen sekä varastointi- ja kuljetuslogistiikan on hoitanut vuodesta 2004 lähtien North European Oil Trade Oy (”NEOT”), jossa St1 ei käytä määräysvaltaa.

Polttonesteiden vähittäismyynti käsittää myynnin loppukäyttäjille huoltoasemilta. Sekä St1:llä että Shellillä on koko Suomen kattava huoltoasemaverkosto. Ilmoittajan mukaan polttonesteiden vähittäismyynnin markkinat jakautuvat (i) bensiinin, (ii) dieselin ja (iii) kevyen polttoöljyn vähittäismyyntiin. Ilmoittajan mukaan polttonesteiden vähittäiskaupan kilpailuvaikutuksia arvioitaessa relevantti markkina-alue on Suomen laajuinen, sillä kaikki merkittävät polttonesteiden jakelijat toimivat valtakunnallisesti.

Ilmoittajan mukaan (i) bensiinin vähittäiskaupan markkinat Suomessa vuonna 2009 olivat arvoltaan noin 1,7 miljardia euroa ja St1:n sekä sille siirtyvän liiketoiminnan yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [20–30 ] %. Ainoastaan bensiinin vähittäismyynnin markkinoilla osapuolten markkinaosuus kasvaa yrityskaupan myötä samansuuruiseksi kuin kahden suurimman toimijan eli S-ryhmän ABC:n ja Neste Oil Oyj:n markkinaosuudet.

Ilmoittajan käsityksen mukaan (ii) dieselöljyn vähittäiskaupan markkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2009 oli noin 1,5 miljardia euroa, josta yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [15–25] %. Yhteenlaskettu markkinaosuus on ilmoittajan mukaan pienempi kuin dieselöljyn vähittäismyynnin kahden markkinajohtajan eli Neste Oil Oyj:n ja Teboil Oy:n osuudet. Ilmoittajien mukaan (iii) kevyen polttoöljyn vähittäiskaupan markkinat Suomessa vuonna 2009 olivat arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa ja kaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [10–20] %. Ilmoittaja katsoo, että yrityskaupan jälkeenkin Neste Oil Oyj on markkinajohtaja noin [35–40] %:n markkinaosuudellaan. St1:n ja sille siirtyvän Shellin markkinaosuudet jäävät myös Teboil Oy:n markkinaosuuden alle.

Polttonesteiden tukkumyynti voidaan ilmoittajan näkemyksen mukaan eritellä (i) bensiinin, (ii) dieselin ja (iii) polttoöljyn myyntiin. Ilmoittaja katsoo, että polttonesteiden tukkumyynnin maantieteellinen ulottuvuus on kansallinen. Bensiinin tukkumyynnin kokonaisarvo vuonna 2009 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 700 miljoonaa euroa ja St1:n ja Shellin yhteenlaskettu markkinaosuus [25–35] %. Ilmoittajan arvion mukaan Neste Oil Oyj:n markkinaosuus bensiinin tukkumyynnissä oli [30–35] % ja Teboil Oy:n [20–25] %. Dieselin tukkumyynnissä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [20–30] % ja polttoöljyn tukkumyynnissä [15–25] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Keele Oy hankkii määräysvallan oy Shell ab:ssä ja AB Svenska Shellissä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa tutkija Kaisa Kokko.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.