Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.10.2001

Diaarinumero

883/81/2001

Osapuolet

Teradyne, Inc. / GenRad, Inc.

Asian vireilletulo

Teradyne, Inc. (jäljempänä Teradyne) on 5.10.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti hankkineensa määräysvallan GenRad, Inc:ssä (jäljempänä GenRad).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Teradyne on yhdysvaltalainen merkittävä puolijohteitten, piirilevyjärjestelmien ja elektroniikkakomponenttien testausjärjestelmien sekä kytkentäjärjestelmissä käytettävien tuotteiden kuten taustalevyjen toimittaja.

GenRad on yhdysvaltalainen elektroniikkakomponenttien, piirilevyjen yms. elektroniikkatuotteiden testauslaitteita valmistava yritys. Sillä on 37 toimipistettä 22 eri maassa. GenRadilla on Suomessa sivuliike, jonka palveluksessa on yksi myyntihenkilö ja kaksi tietokonesovellusten teknistä asiantuntijaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Teradynen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 20 miljardia markkaa. GenRadin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 2,2 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa Suomessa liiketoimintaa, kuuluu järjestely kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yritysjärjestelyllä on vaikutusta lähinnä painettujen piirilevyjen (PCB, printed circuit board) kokoonpanon eri vaiheissa ja sen jälkeisessä testauksessa käytettävien testauslaitteiden ja niihin liittyvien tuotetuki- ja neuvontapalveluiden markkinoilla. Ilmoittajan mukaan testaustekniikat voidaan jakaa seuraaviin pääkategorioihin:

1. Sähköinen piirijärjestelmätestaus (Electrical in-circuit test, ICT), jolla voidaan tarkastella yksittäisten analogisten ja digitaalisten piirilevykomponenttien asennuksen oikeellisuutta. Menetelmää käytetään asennuksen viimeisessä vaiheessa eli juotosvaiheen jälkeen.

2. Automaattinen kuvantaminen (Automated Imaging), jolla mm. röntgentekniikkaan sekä optiseen kuvantamiseen perustuvin sensorein voidaan tarkkailla piirilevykomponenttien asennuksen oikeellisuutta sekä juotoksen laatua. Röntgentekniikkaa voidaan soveltaa ainoastaan prosessin loppuvaiheessa eli juotosvaiheen jälkeen. Optinen kuvantaminen soveltuu lisäksi juotosvaihetta edeltävien komponenttien ja johdinaineen asentamisen jälkeisten vaiheiden tarkastamiseen.

3. Funktionaalinen testaus (Functional board test, FBT), jolla testataan valmiin piirilevyn tai lopputuotteen asianmukaista toimivuutta tuotantoprosessin loppupäässä. Nämä testimenetelmät ovat tavallisesti räätälöityjä kunkin piirilevyvalmistajan tarpeisiin.

4. Lasertestaus (Laser testing). Tätä tekniikkaa hyödynnetään piirilevyjen valmistamisen alkuvaiheessa ja sitä käytetään erityisesti johdinaineen mitta-analyysien tekemiseen. Kumpikaan kohdeyrityksistä ei valmista lasertekniikkaan perustuvia tuotteita.

Teradynen ja GenRadin tuotteet ovat osittain päällekkäisiä kohtien 1–3 osalta. ICT:ssä GenRadin tuotteet kuitenkin perustuvat patentoituihin erillisratkaisuihin, jotka soveltuvat erityisesti verrattain yksinkertaisessa elektroniikassa käytettyjen piirilevyjen massatestaukseen. Teradynen standardoituihin ratkaisuihin perustuvia tuotteita hyödynnetään lähinnä massatuotantomarkkinoiden ulkopuolella. Automaattisessa kuvantamisessa Teradyne käyttää optista havainnointia ja GenRad röntgenkuvausta.

Ilmoittajan mukaan eri menetelmät eivät korvaa toisiaan, sillä niitä käytetään piirilevyjen valmistuksen eri vaiheissa. Ainoastaan röntgentekniikkaan ja toisaalta optiikkaan perustuvat automaattiset kuvantamisjärjestelmät ovat toisiaan korvaavia juotosvaiheen jälkeisessä testauksessa.

Ilmoittajan mukaan em. testausjärjestelmien relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansainväliset ja Suomen osalta vähintään Euroopan laajuiset. Tuotteet valmistetaan kansainvälisten standardien ja yhtenäisten laatuvaatimusten mukaisesti lähinnä USA:ssa. Piirilevytuotteita valmistavat asiakkaat (esim. Dell, Compaq, Cisco ja Nokia) ovat globaaleilla markkinoilla toimivia yrityksiä.

Ilmoittajan arviot markkinoiden arvosta ja yrityskaupan osapuolten markkinaosuuksista (v. 2000), lähde: Prime Research Group 2001.
Markkinoiden arvo (USD) Teradyne (markkinaosuus) GenRad (markkinaosuus)
ICT (maailma) [700–800][1] miljoonaa [5–15] % [15–25] %
ICT (Eurooppa) [150–200] miljoonaa [1–10] % [20–30] %
Automaattinen kuvantaminen (maailma) [400–450] miljoonaa [1–10] % [1–10] %
Automaattinen kuvantaminen (Eurooppa) [100–150] miljoonaa [1–10] % [1–10]%

Funktionaalisen testauksen osalta osapuolet arvioivat yhteisen markkinaosuutensa jäävän Euroopan osalta alle [1–10] %:n. Osapuolet toimittavat Suomeen lähinnä ICT-testausjärjestelmiä. Vaikka keskittymä on Euroopan ICT-testausjärjestelmien markkinoilla suurin toimija noin [30–40] %:n yhteenlasketulla markkinaosuudellaan, on Agilent Technologies tasavahva kilpailija ICT-markkinoilla ja markkinajohtaja automaattisen kuvantamisen markkinoilla. Lisäksi markkinoilla toimii lukuisia muita pienempiä kilpailijoita.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kolmansilta markkinaosapuolilta saamien lausuntojen perusteella ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että esillä olevalla yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Teradyne, Inc. hankkii määräysvallan GenRad, Inc:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.