Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.11.2001

Diaarinumero

887/81/2001

Osapuolet

MasterCard Incorporated/Europay International S.A.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 31.10.2001 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskauppa, jossa MasterCard International Incorporatedin (MasterCard) perustama holding-yhtiö MasterCard Incorporated hankkii määräysvallan Europay International S.A:ssa (Europay). Järjestelyn seurauksena MasterCardista ja Europaysta tulee MasterCard Incorporatedin tytäryhtiöitä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

MasterCard on maailmanlaajuinen maksuvälineyhtiö, jonka tuotevalikoima pitää sisällään maksutuotteita, -ohjelmia ja -palveluita, sisältäen mm. MasterCard maksukortteja (esim. luottokortteja, veloituskortteja, yritysten liikematka- ja edustuskortteja sekä yritysten ostokortteja), Maestro on-line veloituskortteja, Cirrus automaattikortteja, Mondex elektronisia käteiskortteja sekä siihen liittyviä ohjelmia ja palveluita. MasterCard myöntää jäsenilleen lisenssejä tuotteidensa käyttämiseen ja tarjoaa niihin liittyviä tukipalveluita. Se ei ole suorassa yhteydessä loppuasiakkaisiin.

Europayn jäsenet ovat joko rahoituslaitoksia tai niiden täysin omistamia tytäryhtiöitä. Europaylla on lisäksi kaksi suomalaista osakasta: Eurocard Oy ja Suomen Pankkiyhdistys. Europayn tavoitteena on maksukorttijärjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden luominen, kehittäminen, hoitaminen ja edistäminen Euroopassa. Siinä tarkoituksessa Europay myöntää joko omissa nimissään tai MasterCardin puolesta jäsenilleen lisenssejä tavaramerkkiensä käyttämiseen. Europayn tavaramerkkejä ovat mm. eurocheque, euro traveller’s cheque, MasterCard ja Eurocard-MasterCard, Maestro, Cirrus automaattikortit, eurocheque pictogrammi sekä elektroninen lompakko (CLIP). Europay hoitaa Euroopassa MasterCardin puolesta sen tavaramerkkien lisensoinnin ja transaktioiden prosessoinnin. Maestro-tuotteen omistaa Europayn ja MasterCardin yhteisyritys, Maestro International Incorporated. Europayn jäsenet myöntävät kortteja kortinhaltijoille. Europay ei itse ole sopimussuhteessa kortinhaltijoiden eikä kauppiaiden kanssa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

MasterCardin liikevaihto vuonna 2000 oli yli 2 miljardia markkaa ja Europayn liikevaihto puolestaan oli sama vuonna yli 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja Eurocard-tuotemerkillä harjoitetaan liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja katsoo relevanteiksi tuotemarkkinoiksi kuluttajamaksuvälinemarkkinat, joihin sisältyvät käteinen, ennakkomaksetut kortit, ladattavat kortit, matkasekit, sekit, maksukortit (ml. pankkikortit), kauppiaiden kortit sekä postimaksumääräykset. Vaikka kaikilla em. maksuvälineillä on erityisiä ominaisuuksia, jokainen niistä on suuressa määrin korvattavissa toisella. Edelleen ilmoittaja katsoo, että maksuvälinemarkkinat ovat maailmanlaajuiset. Käteisen rahan osalta ilmoittaja toteaa, että se on joiltain osin kansainvälinen maksuväline, koska se joko hyväksytään ulkomailla sellaisenaan tai voidaan vaihtaa ko. maan valuuttaan. Kuluttajamaksuvälinemarkkinoilla Europayn markkinaosuus on Suomessa erittäin vähäinen. MasterCardilla ei ole ilmoittajan mukaan liikevaihtoa Suomessa. Tarkasteltaessa kapeampia yleisluotto(maksuaika)korttien markkinoita Suomessa ylivoimainen markkinajohtaja on Visa. Lisäksi Suomen markkinoilla toimivat mm. American Express ja Diners Club.

Kilpailuvirasto ei voi yhtyä ilmoittajan näkemykseen markkinamäärittelystä, mutta katsoo, että ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi MasterCardille kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa MasterCard Incorporated hankkii määräysvallan Europay International S.A:ssa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.