Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

20.2.2001

Diaarinumero

89/81/2001

Osapuolet

Leiras Oy – Suomen itsenäisyyden juhlarahasto – Bio Fund Management Oy / Focus Inhalation Oy

Kilpailuvirastolle on 6.2.2001 ilmoitettu yritysjärjestely, jossa Focus Inhalation Oy (Focus) siirtyy Leiras Oy:n (Leiras) yksinomaisesta määräysvallasta Leiraksen, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) ja Bio Fund Management Oy:n (BioFund) yhteiseen määräysvaltaan.

Lääketeollisuusyritys Leiras kuuluu saksalaiseen Schering-konserniin, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 22 miljardia markkaa. Sitran kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto vuonna 1999 oli noin […][1] miljoonaa markkaa. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavan BioFundin liikevaihto vuonna 1999 oli noin […] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja kohde hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Focus on Leiraksen marraskuussa 2000 perustama yhtiö, jolla ei ole ennen yritysjärjestelyä liiketoimintaa. Yritysjärjestely toteutetaan siten, että Leiras siirtää inhalaatio-liiketoimintansa Focukseen, jonka jälkeen se myy sekä Sitralle että BioFundille 38,2 % Focuksen osakkeista. Osapuolten yhteisen määräysvallan käytöstä on sovittu niiden välisessä osakassopimuksessa.

Focus tulee jatkamaan Leiraksessa alkanutta lääkkeiden annosteluun tarkoitettujen jauheinhalaattorien tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Jauheinhalaattorit soveltuvat keuhkosairauksien hoitoon, mutta niiden käyttöaluetta pyritään kehitystyön tuloksena laajentamaan myös nk. systeemisten sairauksien hoitoon. Kilpailuviraston selvitysten mukaan vastaavia tuotteita kehittävät ja valmistavat mm. AstraZeneca, Boehringer Ingelheim Pharma, GlaxoSmithKline sekä Orion.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla[2]. Markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritysjärjestelyn, jossa Focus Inhalation Oy siirtyy Leiras Oy:n yksinomaisesta määräysvallasta Leiras Oy:n, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja Bio Fund Management Oy:n yhteiseen määräysvaltaan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Markkinamäärittelystä ks. esimerkiksi Euroopan komission päätökset Astra/Zeneca (COMP/M.1403, 26.2.1999) ja Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham (COMP/M.1846, 8.5.2000), joissa komissio on katsonut, että itse lääkevalmisteiden kaupalliset markkinat ovat kansalliset, mutta että niiden tutkimus- ja tuotekehitystä voidaan mahdollisesti pitää kansallista laajempana.