Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.11.1999

Diaarinumero

890/81/1999

Osapuolet

Ruokamarkkinat Oy / Suni Oy:n vähittäiskauppaliiketoiminta

Asian vireilletulo

Ruokamarkkinat Oy (Ruokamarkkinat) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 22.10.1999 tehneensä sopimuksen Suni Oy:n (Suni) päivittäistavaroiden vähittäiskauppaliiketoiminnan ostamisesta Etelä-Karjalassa. Ilmoitus oli olennaisesti puutteellinen ja kilpailunrajoituslain 11 e §:n mukainen määräaika alkoi kulua 5.11.1999, kun ilmoituksen puutteet oli korjattu.

Ruokamarkkinat on osa Wihuri-konsernia. Wihuri-konsernin liikevaihto vuonna 1998 oli noin 6,4 miljardia markkaa. Liikevaihtoon on lisättävä konserniyhtiöiden tilinpäätöksen jälkeen tekemät yrityskaupat sekä Wihuri Oy:n määräysvaltaa vastaava osuus Tukospar Oy:n liikevaihdosta, josta on vähennetty yhteisöjen välinen liikevaihto.[1] Hankkijan yritysryhmän liikevaihto on siten noin 6,5 miljardia markkaa. Hankittavan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin 200 miljoonaa markkaa. Tähän on lisättävä hankkijan samalla toimialalla tekemät yrityskaupat ns. kahden vuoden perusteella. Hankinnan kohteen liikevaihdoksi muodostuu siten noin 280 miljoonaa markkaa.

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjään kohdistuvaa kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä sitoutuu siihen, ettei ryhdy harjoittamaan ostajan kanssa myydyn liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa viiden vuoden aikana luovutuksesta lukien.

Ratkaisu ja sen perustelut

Wihuri on kansainvälisesti toimiva monialayritys, jonka neljä päätoimialaryhmää ovat päivittäistavarat, pakkausteollisuus, tekninen kauppa, ja erityistoimialat (urheilutarvikkeet ja lentotoiminta). Päivittäistavararyhmässä Wihuri Oy Aarnio toimii tukku- ja pikatukkumarkkinoilla (Metro-pikatukut) ja Ruokamarkkinat vähittäiskaupassa. Tukkutoiminnan osana Wihuri toimii Tarmo-lähikauppojen tukkuliikkeenä. Wihuri on myös valtakunnallisen Tukospar-tukkuliikkeen suurin omistaja ja käyttää siinä muiden omistajien kanssa yhteistä määräysvaltaa. Ruokamarkkinat harjoittaa vähittäiskauppaa lähikauppamaisten Ruokavarastojen ja neljän Eurospar-suurmyymälän puitteissa. Ruokavarastojen painopistealueet on tällä hetkellä Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Häme ja Uusimaa. Lisäksi myymälöitä on aiempien yrityskauppojen johdosta Rovaniemellä ja Kouvolassa.

Suni myy yrityskaupassa useita vähittäiskauppamyymälöitä Lappeenrannassa ja Imatralla (Hansa- ja Frendimyymälät sekä kauppakeskus Tapuli). Kaupassa siirtyy myös Sunin aloittama internet-kauppatoiminta.

Ilmoittajan mukaan valtakunnalliset päivittäistavaran vähittäiskauppamarkkinat ovat noin 57 miljardia markkaa, joista keskittymällä on yhteensä vain muutaman prosentin markkinaosuus. Paikallisilla, ostetun liiketoiminnan alueen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla ilmoittaja arvioi keskittymän markkinaosuuden olevan alle 20 %. Wihurilla ei ole vähittäiskauppoja Sunin toiminta-alueella. Ilmoittajan mukaan Tukosparin osuus päivittäistavaroiden hankintamarkkinoista on alle 10 %.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailunrajoituksen yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain osittain. Liitännäisenä hyväksyttävä kilpailunrajoitus koskee hankittavaa liiketoimintaa sillä maantieteellisellä alueella, jolla sitä harjoitettiin yrityskaupan tekohetkellä. Liitännäisen kilpailukiellon kestoksi hyväksytään kaksi vuotta, koska yrityskaupassa ostajalle siirtyy aineellisen omaisuuden lisäksi lähinnä vain hankittavan liiketoiminnan maine ja asiakaspiiri.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yrityskaupan osapuolten liikevaihdon laskemisesta,1 §.