Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.11.1999

Diaarinumero

891/81/1999

Osapuolet

Scania CV AB / Oy Scan-Auto Ab

Määräysvallan hankkija

Scania CV AB, Ruotsi

Hankinnan kohde

Oy Scan-Auto Ab

Asian vireilletulo

Scania CV AB (jäljempänä Scania) ilmoitti 9.11.1999 Kilpailuvirastolle hankkivansa Metso Oyj:ltä (jäljempänä Metso) sen omistamat Oy Scan-Auto Ab:n (jäljempänä Scan-Auto) osakkeet. Ennen nyt käsiteltävänä olevaa kauppaa Metso Oyj ja Scania ovat molemmat omistaneet 50 % Scan-Auton osakkeista.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Scania kehittää, valmistaa ja myy linja-autoja ja kuorma-autoja. Lisäksi yhtiö valmistaa laiva- ja teollisuusmoottoreita. Volvo on 22.9.1999 ilmoittanut Euroopan Yhteisöjen komissiolle aikomuksestaan hankkia määräysvallan Scaniassa ostamalla sen osakkeita. Asian käsittely komissiossa on edelleen kesken.

Scan-Auto tuo maahan ja markkinoi Scanian valmistamia linja-autoja ja kuorma-autoja sekä toimii henkilöautojen vähittäiskauppiaana. Lisäksi yhtiö myy automarkkinoihin liittyviä tuotteita, harjoittaa huolto- ja varaosa- sekä korjaustoimintaa. Scan-Auton tytäryhtiön Oy Autokuvio Ab:n pääasiallinen tehtävä on Volkswagenien ja Audien jälleenmyynti Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Kokkolassa ja Pietarsaaressa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Scania-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli yli 30 mrd mk ja vastaavasti Scan-Auton yli 1,8 mrd mk. Kilpailunrajoituslain (480/92) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Scan-Auto harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Scania on Volvon jälkeen Suomen toiseksi suurin merkki raskaiden kuorma-autojen ja linja-autojen markkinoilla. Scanian markkinaosuus kuorma-autoista on tällä hetkellä noin 32 % ja linja-autoista noin 38 %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Scania ostaa Scan-Auton osakkeet Metsolta. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.