Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.11.2004

Diaarinumero

896/81/2004

Osapuolet

Refresco Holding B.V. / VIP-Juicemaker Oy

Asian vireilletulo

Refresco Holding B.V. (jäljempänä Refresco) on 22.10.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii VIP-Juicemaker Oy:ssä (jäljempänä VIP-Juicemaker) yksinomaisen määräysvallan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Refresco on eurooppalainen virvoitusjuomien ja hedelmämehujen valmistaja, jonka kotipaikka on Alankomaat. Refrescon tuotteita myydään useissa EU-maissa, ei kuitenkaan Suomessa. Refresco perustaa yrityskauppaa varten 100 %:sesti omistamansa suomalaisen osakeyhtiön, jonka lukuun kauppa toteutetaan. Refrescossa määräysvaltaa käyttää 3i Group plc -konserni. 3i Group plc on riskisijoitusyhtiö, joka tekee oman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin.

VIP-Juicemaker valmistaa ja myy täysmehuja, juomia, virvoitusjuomia sekä kivennäisvesiä. Yhtiö toimii Kuopiossa, jossa sen tuotantolaitokset sijaitsevat.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i Group plc:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto tilikaudella 1.4.2003–31.3.2004 oli noin [9–11 miljardia][1] euroa. VIP-Juicemakerin liikevaihto vuonna 2003 oli noin 31,6 miljoonaa euroa. 3i Group plc:n liikevaihdosta noin [200–300] miljoonaa euroa ja VIP-Juicemakerin liikevaihdosta noin [25–31] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

EU:n komissio on päätöksissään katsonut, että alkoholittomien juomien markkinat voidaan jakaa hiilihapollisten virvoitusjuomien ja muiden alkoholittomien juomien markkinoihin. Muut alkoholittomat juomat voitaneen jakaa edelleen alasegmentteihin ja esimerkiksi hedelmämehut saattavat muodostaa omat relevantit markkinansa[2]. Yrityskaupan osapuolten toiminnoissa ei ole päällekkäisyyksiä Suomen markkinoilla. Myöskään mikään 3i Group plc -konsernin yhtiöistä ei toimi Suomessa VIP-Juicemakerin kanssa samoilla markkinoilla.

VIP-Juicemakerin markkinaosuus täysmehujen, tuoremehujen, nektarien ja mehujen markkinoilla Suomessa oli [25–35] % markkinoiden volyymin ollessa noin 126 miljoonaa litraa vuonna 2003. Mehujuomien, hedelmä- ja marjajuomien markkinoilla kaupan kohteen markkinaosuus oli [15–25] % ja markkinoiden volyymi oli noin 45 miljoonaa litraa vuonna 2003. Laimennettavien mehujen ja juomien markkinoilla kaupan kohteen markkinaosuus oli [5–15] % ja markkinoiden volyymi (juomaksi laimennettuna) oli noin 95 miljoonaa litraa vuonna 2003. Virvoitusjuomien markkinoilla VIP-Juicemakerin markkinaosuus oli hieman alle [5] % markkinoiden kokonaisvolyymin ollessa Suomessa noin 297 miljoonaa litraa vuonna 2003. Lisäksi VIP-Juicemakerin tuotevalikoimaan kuuluu kivennäisvesiä, alkoholipitoisia seurustelujuomia sekä sesonkituotteet sima ja glögi. Ilmoittajan antamiin markkinaosuuslukuihin sisältyvät VIP-Juicemakerin omien tuotemerkkien lisäksi sen valmistamat kaupan tuotemerkkien alla myydyt juomat.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten kommenteista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitus

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjälle asetettua kilpailukieltoa. Osakekauppasopimuksessa sovitaan [ ] vuoden kilpailukiellosta [ ] Timo Virtaselle kaupan toteuttamisesta lukien.

Ilmoittaja pitää edellä mainittua kilpailukieltoa välttämättömänä ja liitännäisenä osana kauppaa. Kaupassa ostajalle siirtyy ilmoittajan mukaan merkittävästi tietotaitoa, asiakaskuntaa ja goodwill:ia. Ilmoittajan mukaan ostaja on riippuvainen Timo Virtasen osaamisesta, joka on ollut ainoa osakkeenomistaja ja toimitusjohtaja ostettavassa yrityksessä. Virtasella on Suomen markkinoihin liittyvää erityisasiantuntemusta ja kontakteja, joiden arvon siirtymisen turvaamiseksi [ ] vuoden kilpailukielto on välttämätön.

Ottaen huomioon Timo Virtasen asema VIP-Juicemakerissa Kilpailuvirasto katsoo [ ] vuoden kilpailukiellon hyväksyttäväksi liitännäisrajoitukseksi sellaisena kuin siitä on osakekauppasopimuksessa sovittu. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen allekirjoittamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Refresco Holding B.V. hankkii määräysvallan VIP-Juicemaker Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena myyjälle asetetun kilpailukiellon edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Esim. Cadbury Schweppes / Pernod Ricard Case No COMP/M.2504