Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.11.2006

Diaarinumero

897/81/2006

Osapuolet

Sponda Oyj / Kapiteeli Oyj

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 3.11.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Sponda Oyj (”Sponda”) hankkii määräysvallan Kapiteeli Oyj:ssä (”Kapiteeli”). Ennen järjestelyä Kapiteeli on ollut Suomen valtion omistuksessa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, jonka osakkeet noteerataan Helsingin pörssissä. Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä pääosin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi se on aloittanut Suomen kasvukeskusten ulkopuolelta toimisto- ja liiketilakiinteistöjä hankkivan kiinteistörahaston omaisuudenhoidon. Spondan toiminta on organisoitu neljään liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, Logistiikkakiinteistöt, Kiinteistökehitys ja Uudet liiketoiminta-alueet. Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja sen omistamista keskinäisistä kiinteistöosakeyhtiöistä ja tytäryhtiöistä.

Kapiteeli on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöjä. Tätä toimintaa se harjoittaa Toimitilat-liiketoiminta-yksikön alla. Myyntikiinteistöt-liiketoimintayksikön alle on järjestetty Kapiteelin omistamat kiinteistökohteet, jotka on tarkoitus myydä yhtiön strategiaan kuulumattomina. Kapiteelin toiminnan painopiste on pääkaupunkiseudulla ja Suomen muissa kasvukeskuksissa. Kapiteeli-konsernin muodostavat emoyhtiö, tytäryhtiö Ovenia Oy sekä kiinteistötytäryhtiöt. Ovenia Oy tuottaa kiinteistönjohtamispalveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Spondan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 103,1 miljoonaa euroa. Kapiteelin kauppa- ja teollisuusministeriön antaman asetuksen (377/2004) mukaisesti oikaistu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 260,3 miljoonaa euroa. Spondan ja Kapiteelin liikevaihdot kertyivät kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolilla on ilmoittajan mukaan päällekkäistä toimintaa toimitilakiinteistömarkkinoilla, jonka alamarkkinoita ovat toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistömarkkinat. Maantieteellisiä päällekkäisyyksiä osapuolilla on lähinnä pääkaupunkiseudulla. Vähäisiä päällekkäisyyksiä on myös muilla paikkakunnilla, esimerkiksi Tampereella ja Turussa, joissa Sponda omistaa ilmoituksensa mukaan vain muutaman kiinteistön.

Pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistömarkkinat vuonna 2005 olivat ilmoittajan mukaan toimistokiinteistöjen osalta arvoltaan noin 11 400 miljoonaa euroa ja pinta-alaltaan noin 7 885 000 m², liiketilakiinteistöjen osalta noin 5 700 miljoonaa euroa ja noin 2 757 000 m² sekä logistiikkakiinteistöjen osalta noin 5 700 miljoonaa euroa ja noin 7 160 000 m². Spondan ja Kapiteelin yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2005 oli ilmoittajan arvion mukaan pääkaupunkiseudun toimistokiinteistömarkkinoilla noin [5–15][1] %, liiketilakiinteistömarkkinoilla noin [3–12] % ja logistiikkakiinteistömarkkinoilla noin [3–12] %.

Kiinteistösijoitusyhtiöiden lisäksi toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistömarkkinoilla toimivat esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja muut institutionaaliset sijoittajat. Kotimaisten toimijoiden lisäksi markkinoilla toimii useita kansainvälisiä sijoittajia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sponda Oyj hankkii määräysvallan Kapiteeli Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.