Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.10.2001

Diaarinumero

900/81/2001

Osapuolet

Hewlett-Packard Company / osa Nokia-konsernin sisäisistä tietohallintopalvelutoiminnoista

Asian vireilletulo

Hewlett-Packard Company (jäljempänä HP) on ilmoittanut 2.10.2001 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jolla se hankkii osan Nokia Oyj:n (jäljempänä Nokia) sisäisistä tietohallintopalvelutoiminnoista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

HP tarjoaa maailmanlaajuisesti tietojen- ja kuvankäsittelyratkaisuja ja -palveluita. Yhtiön pääasialliset liiketoiminta-alueet ovat kuvankäsittely- ja tulostusjärjestelmät (esim. tulostimet, skannerit, kopiokoneet, faksit sekä verkonhallintaohjelmat ja verkkoratkaisut), tietojenkäsittelyjärjestelmät (palvelimet, työasemat, kannettavat tietokoneet ja tietovarastointiratkaisut) ja tietojenkäsittelypalvelut (kuten konsultointi, koulutus sekä tuki- ja järjestelmäpalvelut). HP:n osakkeita noteerataan New Yorkin ja Tyynenmeren (Pacific Exchange) arvopaperipörsseissä.

Hankinnan kohteena oleva osa Nokian tietohallintopalvelutoiminnoista on tähän asti tuottanut palveluita vain Nokian sisäisiin tarpeisiin. Kyseistä liiketoimintaa on harjoitettu Nokian ns. alueellisissa tietojenkäsittelykeskuksissa Suomessa, USA:ssa, Kiinassa ja Singaporessa. Alueelliset tietojenkäsittelykeskukset ovat vastanneet mm. Nokian sähköposti- ja Lotus Notes Group Ware -palveluista, tiedosto- ja tulostuspalveluista, LAN-palveluista ja eräiden tietojenkäsittelyalustojen toiminnasta. Tarjottavat palvelut sisältävät […][1].

Kilpailuoikeudellinen arviointi

HP:n yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto 31.10.2000 päättyneellä tilikaudella oli noin 314 miljardia markkaa. Hankinnan kohteelle identifioitavissa oleva kustannusperusteinen liikevaihto viimeiseltä 12 kuukaudelta (8/2000–7/2001) oli noin [yli 150] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Vaikutuksenalaisten markkinoiden osalta ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston aikaisempaan tapauskäytäntöön koskien tietotekniikan hallinnointipalveluiden ulkoistamista. Ilmoittaja katsoo viraston aikaisempiin markkinamäärittelyihin viitaten, että kyseessä oleva liiketoiminnan osan hankinta koskee pääasiallisesti 1) käyttö- ja hallintapalveluiden markkinoita ja vähäiseltä osin myös 2) järjestelmäpalveluiden ja 3) verkkopalveluiden (LAN-verkot) markkinoita.

Maantieteellisten markkinoiden osalta ilmoittaja viittaa niin ikään viraston aikaisemmin esittämään kantaan, jonka mukaan tietotekniikkapalveluiden markkinat ovat kansalliset.

Ilmoittajan arvion mukaan ulkoistettujen tietotekniikan hallinnointipalveluiden markkinat Suomessa vuonna 2000 olivat noin [yli 2,5] miljardia markkaa. HP:n ja hankinnan kohteen yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa ei ilmoittajan mukaan ylitä 15 % millään em. markkinasegmentillä. Tietotekniikan ulkoistamispalveluita tarjoavat HP:n lisäksi muut merkittävät palveluntarjoajat, kuten TietoEnator Corporation, Novo Group Oyj ja ICL Invia Oyj.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Hewlett-Packard Company hankkii osan Nokia-konsernin sisäisistä tietohallintopalvelutoiminnoista. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/ tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.