Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.10.2000

Diaarinumero

901/81/2000

Osapuolet

NCC AB / Rieber & Søn ASA:n Roads -liiketoiminta

Asian vireille tulo

NCC AB (jäljempänä NCC) on ilmoittanut 25.9.2000 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskauppajärjestelystä, jolla NCC hankkii Rieber & Søn ASA:lta tämän Roads -liiketoiminnan (jäljempänä R&S Roads).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

NCC on johtava rakennus- ja kiinteistöyritys Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. R&S Roads hankitaan yrityksen teollisuustoimialaan liitettäväksi.

Hankinnan kohde R&S Roads harjoittaa tie- ja kiviliiketoimintaa Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa ja Baltian maissa. Tieliiketoimintaan kuuluu asfaltin ja tieturvallisuustuotteiden valmistus ja kiviliiketoimintaan kuuluu sora- ja murskatuotteiden sekä luonnonkiven tuotanto.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

NCC hankkii Rieber & Søn ASA:lta tämän Roads -liiketoiminnan. NCC -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 25 miljardia markkaa ja R&S Roadsin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 1,6 miljardia markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa Suomessa liiketoimintaa Interasfaltti Oy:n kautta. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

NCC harjoittaa Suomessa asfalttitoimintaa ainoastaan Valtatie Oy:n kautta, jonka osakkeista se omistaa 50 %. Tanskalainen Colas Denmark A/S omistaa Valtatiestä loput 50 %. Tämän lisäksi NCC:llä on Suomessa tytäryhtiö NCC Finland Oy, joka ei kuitenkaan harjoita asfalttitoimintaa. NCC:n Suomesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 1999 yhteensä noin 2,4 miljardia markkaa. Interasfaltin päätoimialat ovat asfalttiurakointi sekä erikoisbetonityöt. Interasfaltin liikevaihto oli vuonna 1999 noin 110 miljoonaa markkaa.

Betonin valmistuksen osalta osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa, sillä NCC valmistaa märkäbetonia ja Interasfaltti erikoisbetonituotteita.

Asfalttimarkkinat koostuvat lähinnä asfalttimassan tuotannosta, asfalttiurakoinnista sekä asfaltin uusiokäytöstä. Interasfaltin ja Valtatien yhteinen markkinaosuus Suomen asfalttimarkkinoista on noin [10–20] %[1]. Relevantteja markkinoita ei ole tässä yhteydessä tarpeen määritellä, sillä Kilpailuviraston arvion mukaan haitallisia kilpailuvaikutuksia ei synny minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Järjestelyn jälkeenkin Lemminkäinen Oyj säilyy Suomessa alan markkinajohtajana noin 40 %:n markkinaosuudellaan.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi NCC:lle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa NCC AB hankkii Rieber & Søn ASA:lta tämän Roads -liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.