Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.10.2002

Diaarinumero

903/81/2002

Osapuolet

Fonecta Oy /Riihimäen Puhelin Oy:n luetteloliiketoiminta

Asian vireilletulo

Fonecta Oy (jäljempänä Fonecta) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 10.10.2002 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Riihimäen Puhelin Oy:n (jäljempänä RPO) luetteloliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fonecta harjoittaa hakemistopalveluliiketoimintaa ja toimii numeropalveluiden, puhelinluetteloiden sekä sähköisten hakemistojen tarjoajana. Fonecta tarjoaa asiakkailleen hakemistoratkaisuja operaattorien, internetpalveluntuottajien, portaalien sekä muiden palveluntarjoajien ja yhteisöjen yhteistyökumppanina. Fonectan tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. puhelinluettelot, sähköinen yrityshakemisto Fonecta Finder sekä kotimaan numeropalvelut 020202 ja 118. 3i Group plc (jäljempänä 3i) hankki Fonectan keväällä 2002. Tätä ennen Fonectan nimi oli Sonera Info Communications Oy.[1]

Elisa Com Oyj:n tytäryhtiö RPO on Riihimäen ja ympäristökuntien alueella toimiva verkko- ja palveluoperaattori, joka harjoittaa teletoimintaa ja siihen liittyvää muuta liiketoimintaa. RPO:sta siirtyy kaupan seurauksena Fonectalle luetteloliiketoiminta, joka sisältää Riihimäen ja sen ympäristökuntien kuluttajien, yhteisöjen, viranomaisten sekä yritysten yhteystiedot painetussa puhelinluettelossa. RPO toimii myös yhtenä UUD-luettelon (Uudenmaan) julkaisijana ja nämä UUD-luetteloon liittyvät omistusoikeudet sekä muut oikeudet siirtyvät kaupassa Fonectalle. Yritysjärjestelyssä Fonectalle siirtyvät myös RPO:n omistamat Suomen Keltaiset Sivut Oy:n (jäljempänä SKS) osakkeet. Kaupan jälkeen Fonectan osuus SKS:ssä on noin 36 %.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i:n yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli […][2] euroa ja hankittavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2001 oli puolestaan [alle 5 miljoonaa] euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa 3i on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja koska kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja jakaa Fonectan toiminnan seuraaviin kolmeen segmenttiin: ilmoitustilan myynti painettuihin puhelinhakemistoihin, sähköiset numerohakupalvelut ja numeropalvelut. Ilmoittajan mukaan näistä ainoastaan ensimmäisessä eli ilmoitustilan myynnissä painettuihin puhelinhakemistoihin (valkoiset ja keltaiset sivut, sekä yrityshakemistot) ilmoittajalla ja hankinnan kohteella on keskenään samantyyppistä liiketoimintaa Suomessa.

Edellä kuvatulla ilmoitustilan myynti painettuihin puhelinhakemistoihin -segmentillä Fonectan markkinaosuus Suomessa on noin [20–30] % ja RPO:n luetteloliiketoiminnan markkinaosuus jää vähäiseksi. Ilmoittajan mukaan RPO:n luetteloliiketoiminnan päällekkäisyydet ilmoittajan toimintojen kanssa ovat myös vähäiset. Tästä syystä ilmoittaja katsoo, että edellä mainittua segmenttiä ei tarvitse jakaa tarkemmin kapeampiin osa-alueisiin. Vaikka näin tehtäisiinkin, markkinaosuudet eivät merkittävästi muuttuisi.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Fonectalle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Kilpailuvirasto katsookin, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fonecta Oy hankkii Riihimäen Puhelin Oy:n luetteloliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 7.3.2002, dnro 186/81/02.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.