Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.1.2003

Diaarinumero

91/81/2003

Osapuolet

Sampo Corporation / Grundig AG

Kilpailuvirastolle on 22.1.2003 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Sampo Corporation hankkii määräysvallan Grundig AG:sta.

Sampo Corporation (”Sampo”) on elektroniikkatuotteita valmistava konserni, jonka pääkonttori sijaitsee Taiwanissa. Konserni harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Aasiassa. Sampolla on valmistuslaitoksia ja jakelupisteitä Taiwanissa sekä Kiinassa. Se vie tuotteitaan Japaniin, Australiaan, Uuteen Seelantiin, Yhdysvaltoihin sekä hyvin rajoitetussa määrin Eurooppaan. Sampolla ei ole tytäryhtiöitä eikä myyntiä Suomessa. Grundig AG (”Grundig”) on maailmanlaajuisesti toimiva viihde-elektroniikan toimittaja, jonka pääkonttori sijaitsee Saksassa. Grundigilla on kuusi saksalaista tytäryhtiötä, sekä 23 ulkomaista tytäryhtiötä, jotka sijaitsevat pääasiassa EU:n jäsenvaltioissa ja Itä-Euroopassa. Suomessa Grundigin tuotteet myydään pääasiassa suomalaisen tytäryhtiön, Grundig Oy:n, kautta.

Yrityskauppa on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen määräysvallan hankinta. Sampon yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 344 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteena olevan Grundigin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 1,3 miljardia euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Sampon markkinaosuus Euroopan laajuisilla viihde-elektroniikan tarjontamarkkinoilla oli vuonna 2001 alle 1 %. Suomessa Sampolla ei ole liiketoimintaa. Ilmoittaja arvioi Grundigin markkinaosuuden olevan Suomen ja Euroopan laajuisilla markkinoilla [alle 10][1] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sampo Corporation hankkii määräysvallan Grundig AG:sta. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.