Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.12.2003

Diaarinumero

910/81/2003

Osapuolet

A/S Elcoteq Talinn / Tellabs Oy:n valmistusliiketoiminta

Asian vireilletulo

A/S Elcoteq Talinn (jäljempänä ”Elcoteq Tallinna”) on 14.11.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Tellabs Oy:n (jäljempänä ”Tellabs”) valmistusliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Elcoteq Talinna on Elcoteq Network Oyj:n (jäljempänä ”Elcoteq Network”) kokonaan omistama tytäryhtiö Virossa. Elcoteq -konserni (jäljempänä ”Elcoteq”) on pääasiassa tietoliikennesektorin tuotteisiin ja asiakkaisiin erikoistunut elektroniikan valmistuspalveluyritys (EMS). Elcoteq tarjoamat valmistuspalvelut kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Näihin palveluihin kuuluvat suunnittelupalvelut, osto- ja hankintatoiminta, tuotannollistamispalvelut, valmistuspalvelut sekä logistiikka ja jälkimarkkinapalvelut. Elcoteqin suunnittelupalvelut sisältävät esim. tuotekehityksen ja tuotannollistamisen yhdessä asiakkaan kanssa.

Kaupan kohde muodostuu Tellabsin Suomessa sijaitsevasta valmistusliiketoiminnasta ja siihen liittyvistä palveluista (jäljempänä ”Liiketoiminta”). Liiketoiminta sisältää tietoliikenneverkkojen komponenttien valmistusta ja tähän liittyviä palveluita, lähinnä näiden komponenttien korjauspalveluita. Liiketoiminta kattaa mm. puhelupalveluiden siirtämiseen ja välittämiseen tarkoitettujen laitteistoalustojen valmistamisen, IP/MPLS -pohjaiseen tietoliikenteeseen tarkoitettujen laitteistoalustojen valmistamisen ja optiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen laitteistoalustojen valmistamisen. Kaikki Liiketoiminnalla valmistettavat laitteet liittyvät pääasiallisesti tietoliikenneverkkojen hallintaan ja tiedonsiirron mahdollistamiseen näissä verkoissa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Elcoteqin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 2,45 miljardia euroa vuonna 2002. Kaupan kohteena olevan Liiketoiminnan arvioitu kustannuksiin perustuva liikevaihto, johon on lisätty arvioitu kate, on […][1]. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Tarkasteltavat markkinat ovat ilmoittajan mukaan EMS -markkinat. Ne koostuvat vertikaalisesti integroiduista palveluista, joita ovat mm. teollinen suunnittelu, piirilevyjen kalustaminen, järjestelmäkokoonpano sekä niihin liittyvät testaus- ja oheistamistoiminnot kuten jakelu- ja korjauspalvelut. EMS -markkinat voidaan jakaa edelleen segmentteihin teollisuusaloittain. Tietoliikennesektorin EMS -palvelut liittyvät joko erilaisten päätelaitteiden valmistukseen tai tietoliikenneverkkojen komponenttien valmistukseen. Osapuolet valmistavat tällä hetkellä tietoliikenneverkkojen komponentteja, jotka kuuluvat tietoliikennesektorin markkinoiden alaisuuteen. Osapuolten yhteenlaskettu osuus sekä Suomen EMS -markkinoista että tietoliikennesektorin EMS -markkinoista oli ilmoittajan arvion mukaan noin [20–40] % vuonna 2002. Ilmoittajan mukaan osapuolten valmistamat tuotteet eivät kuitenkaan ole yksittäisinä tuotteina tai tuoteryhminä toistensa kanssa päällekkäisiä, eikä niiden käyttötarkoitus ole sama. Ilmoittajan mukaan maantieteelliset markkinat ovat Suomea laajemmat, vähintään Euroopan laajuiset. Keskittymän merkittäviä kilpailijoita ovat mm. Flextronics International, Sanmina-SCI Corporation ja Scanfil Oyj.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa A/S Elcoteq Talinn hankkii Tellabs Oy:n valmistusliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.