Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.11.2003

Diaarinumero

911/81/03

Osapuolet

Komatsu Ltd. / Partek Forest AB ja Partek Forest Holdings, LLC

Asian vireilletulo

Komatsu Ltd. (Komatsu) on 10.11.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Partek Forest AB ja Partek Forest Holdings, LLC -nimisissä yhtiöissä (yhdessä Partek Forest).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Komatsu on teollisia tuotteita ja palveluja tuottava japanilainen monialayhtiö. Komatsu valmistaa ja myy rakennus- ja kaivinkoneita, elektroniikkaa, teollisia koneita, nostotrukkeja sekä ympäristöön liittyviä järjestelmiä. Komatsulla ei ole tytäryhtiöitä tai osakkuusyhtiöitä Suomessa.

Partek Forest suunnittelee, valmistaa ja myy Valmet- ja Timbco -merkkisiä koneellisessa puunkorjuussa ja kuljetuksessa käytettäviä metsäkoneita. Lisäksi Partek Forest myy varaosia ja tarjoaa huolto- ja varaosapalveluja, käyttäjäkoulutusta sekä avustaa asiakkaiden rahoituksen hankkimisessa. Partek Forest AB:lla on suomalainen tytäryhtiö Partek Forest Oy Ab. Partek Forestilla ei ole tuotantoa Suomessa, mutta yhtiö on aktiivinen metsäkonemarkkinoilla. Ennen yrityskauppaa Partek Forestin omistaa suomalainen KONE Oyj (KONE).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Komatsu -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli yli 9 miljardia euroa. Hankinnan kohteen vastaava liikevaihto oli noin 235 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Partek Forest myy Suomessa metsätalouteen tarkoitettuja metsäkoneita eli hakkuukoneita ja metsätraktoreita. Ilmoittajan mukaan yhtiön myymien hakkuukoneiden markkinaosuus Suomessa oli [15–30][1] % ja metsätraktoreiden markkinaosuus oli [15–30] % vuonna 2002. Uusien hakkuukoneiden ja metsätraktoreiden lisäksi Partek Forest myy Suomessa hakkuupäitä, puutavarakuormaimia, sekä vaihdossa tulleita käytettyjä hakkuukoneita ja metsätraktoreita. Komatsu puolestaan myy Suomeen mm. rakennus- ja kaivoskoneita sekä niiden osia. Osapuolten toimintojen välillä ei ole päällekkäisyyksiä. Lisäksi Suomen markkinoilla toimii muita Partek Forestia suurempia kilpailijoita, kuten markkinajohtaja Timberjack ja Ponsse.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjan sisältämää kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä KONE, ei oman tai tytäryhtiöidensä puolesta suoraan tai välillisesti harjoita kaupan kohteena olevien yritysten tai niiden tytäryhtiöiden tämänhetkisen liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa ilman Komatsun hyväksyntää. Kilpailukielto on voimassa […] kaupan toteuttamisesta. Tästä huolimatta, […].

Ilmoittajan mukaan kilpailukielto liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on sen toteuttamisen kannalta välttämätön. Kaupassa siirtyy goodwillin lisäksi know-how’ta ja asiakastietoja. Komatsu ei ole ennen järjestelyä ollut aktiivinen metsätaloudessa käytettäviksi tarkoitettujen metsäkoneiden valmistuksessa ja myynnissä. Komatsu saa siten kaupassa huomattavan määrän Partek Forestin metsäkoneiden valmistusta ja myyntiä koskevaa know-how’ta. Lisäksi myyjillä on sellaista tietoa yhtiön toiminnasta ja asiakkaista, mikä kilpailevassa toiminnassa käytettynä voisi vaikuttaa olennaisesti ja haitallisesti yhtiön arvoon.

Ilmoittaja esittää edelleen yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi rekrytointikieltoa, jonka mukaan myyjät, KONE, tai mikään KONEen tytäryhtiöistä, suoraan tai epäsuorasti ei kaupan toteuttamisen jälkeen rekrytoi palvelukseensa kauppasopimuksen liitteessä 6.15 (g) lueteltuja henkilöitä. Ehto on voimassa […] ajan kaupan toteuttamisesta. Ehto ei kuitenkaan estä […].

Ilmoittaja perustelee rekrytointikieltoa sillä, että osakekauppasopimuksen liitteessä 6.15 (g) mainitut henkilöt ovat kohdeyritysten palveluksessa olevia johtajia ja avainhenkilöitä, joilla on sellaista tietoa yhtiön toiminnasta ja asiakkaista, jota he voisivat muuten käyttää yhtiön kanssa kilpailevaan toimintaan tavalla, joka voisi vaikuttaa olennaisesti ja haitallisesti yhtiön arvoon. Kielto on välttämätön kohteen arvon siirtämiseksi kokonaisuudessaan Komatsulle.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä esitetty kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi […] ajaksi. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen yrityskauppaa. Kilpailuvirasto katsoo, että rekrytointikielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi […] ajaksi. Viraston aikaisemman käytännön mukaisesti kielto voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia ja kohdistua vain ns. johto- ja avainhenkilöihin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Komatsu Ltd. hankkii määräysvallan Partek Forest AB ja Partek Forest Holdings, LLC -nimisissä yhtiöissä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämät liitännäisrajoitukset edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.