Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.11.1999

Diaarinumero

914/81/1999

Osapuolet

Industri Kapital 1997 Limited, af Jocknickin perhe / Oriflame International SA

Asian vireilletulo

Industri Kapital 1997 Limited (IK 97) on 29.10.1999 ilmoittanut Kilpailuvirastolle tehneensä 6.9.1999 yritysjärjestelysopimuksen Oriflame International SA:n (Oriflame) enemmistöosakkaana olevan af Jocknickin perheen kanssa. Yritysjärjestely toteutetaan julkisen ostotarjouksen, yhtiöoikeudellisten toimien ja osakekaupan yhdistelmänä, jonka lopputuloksena IK 97 ja af Jocknickin perhe käyttävät Oriflamessa yhteistä määräysvaltaa. Osana yritysjärjestelyä Oriflamen noteeraus lopetettiin. Kilpailuvirasto on myöntänyt 18.10.1999 osapuolille poikkeuksia yrityskaupan täytäntöönpanokieltoon.

Yhteisen määräysvallan hankkijana olevan IK 97:n yritysryhmän liikevaihdoksi muodostuu noin [ ][1] miljardia markkaa, kun vuoden 1998 liikevaihtoon lisätään tilikauden päättymisen jälkeen tehdyillä yrityskaupoilla hankittu liikevaihto. Yhteistä määräysvaltaa käyttämään jäävän af Jocknickin perheen liikevaihto oli vuonna 1998 noin [ ][2] miljardia markkaa. af Jocknickin perheen liikevaihto muodostuu sen määräysvallassa olleen Oriflamen liikevaihdosta sekä perheen määräysvallassa olevan julkisesti noteeratun pääomansijoitusyhtiö Oresa Ventures SA -ryhmän (Oresa) liikevaihdosta.

Ratkaisu ja sen perustelut

Industri Kapital on Pohjois-Euroopan suurimpia pääomansijoitusyhtiöitä. IK 97 on sen yritysryhmään kuuluva sijoitusyhtiö, joka hallinnoi yhtä sen rahastoista. Industri Kapital-ryhmän hallinnoimien rahastojen arvo on noin 6 miljardia markkaa. Industri Kapitalilla on Kilpailuviraston tietojen mukaan toimintaa joillakin Oriflamen toimintaan liittyvillä markkinoilla, mutta päällekkäistä toimintaa ei ole. Sijoituskohteista Guldfynd toimii erikoiskorujen myyjänä Ruotsissa ja Tanskassa, Suomessa sillä ei ole toimintaa. Superfos Aerosols harjoittaa mm. valmiiden tuotteiden pakkaamista aerosolipakkauksiin ja Suomeen tuodaan jonkin verran sen pakkaamia hygienia-aerosoleja. IK:lla on myös kemian teollisuuden alalla toimivia sijoituskohteita, mutta näiden merkitys Oriflamen tavarantoimittajana on vähäinen.

Oriflame valmistaa ja kehittää kosmetiikka- ja ihonhoitovalmisteita sekä myy tuotteitaan verkostomarkkinointi periaatteella. Oriflamen valikoimiin kuuluu myös koruja. Oriflame harjoittaa toimintaa Suomessa tytäryhtiönsä ja itsenäisistä yrittäjistä koostuvan jälleenmyyntiverkoston kautta. Oriflamella on myös vähemmistöosuus Oresassa. Oresan määräysvallassa olevilla sijoituskohteilla ei ilmoittajien antamien tietojen mukaan ole toimintaa Oriflamen tai Industri Kapitalin sijoituskohteiden kanssa päällekkäisillä markkinoilla.

Yhteisyrityksen markkinaosuus Suomen kosmetiikkamarkkinoilla on vähäinen. Markkinaosuus ei Kilpailuvirastolle toimitettujen tietojen mukaan olennaisesti muutu, vaikka tuotemarkkinat määriteltäisiin kapeammin. Suoramarkkinointi- ja postimyyntiperiaatteella myydyn kosmetiikan markkinoista Oriflamella on ilmoittajan mukaan alle 30 %:n osuus.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Alaviitteet:

[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena