Myllykoski Paper Oy / Myllykosken paperitehtaan kunnossapitoliiketoiminta

Päivämäärä

15.11.2011

Diaarinumero

915/14.00.10/2011

Osapuolet

Myllykoski Paper Oy / Myllykosken paperitehtaan kunnossapitoliiketoiminta

Asian vireilletulo

Myllykoski Paper Oy (”Myllykoski”) on 11.11.2011 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailulain 4 luvun säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvaltaansa ABB Oy:ltä Myllykosken paperitehtaan kunnossapitoliiketoiminnan.

UPM-Kymmene Oyj (”UPM”) on vuonna 2011 hankkinut Myllykosken yksinomaiseen määräysvaltaansa. Hankinnan kohde[1] on hoitanut Myllykosken paperitehtaan kunnossapitotoimintoja, jotka käsittävät mekaanisen, sähköisen ja automaatiokunnossapidon.

UPM hoitaa tehtaidensa kunnossapidon pääsääntöisesti itse. Se ei tarjoa kunnossapitopalveluita tehdasalueidensa ulkopuolisille toimijoille. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen kunnossapitopalveluissa on vähäinen tarkasta markkinamäärittelystä riippumatta. UPM on lisäksi 3.11.2011 ilmoittanut Myllykosken tehtaan tuotannon pysyvästä lopettamisesta.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Myllykoski Paper Oy hankkii Myllykosken paperitehtaan kunnossapitoliiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto, puhelin 09–7314 3346, sähköposti etunimi.sukunimi@kilpailuvirasto.fi.


[1] Kilpailuvirasto on hyväksynyt 25.10.2006 kaupan, jolla ABB on ostanut Myllykoskelta Myllykosken tehtaan tuotannollisten laitteiden ja laitteistojen kunnossapitoliiketoiminnan (dnro 823/81/2006).