Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.11.1999

Diaarinumero

916/81/1999

Osapuolet

Rolls-Royce plc / Vickers plc

Määräysvallan hankkija

Rolls-Royce plc, Iso-Britannia

Hankinnan kohde

Vickers plc, Iso-Britannia

Asian vireilletulo

Rolls-Royce plc (jäljempänä Rolls-Royce) ilmoitti 13.10.1999 Kilpailuvirastolle aikovansa hankkia kaikki Vickers plc:n (jäljempänä Vickers) pääomaan kuuluvat liikkeelle lasketut osakkeet 29.9.1999 julkistetulla kilpailunrajoituslain 11 c §:n 3 kohdan mukaisella julkisella ostotarjouksella.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Rolls-Royce valmistaa lentokonemoottoreita sekä siviili- että sotilaskäyttöön. Yhtiö valmistaa myös voimantuotantojärjestelmiä sekä merenkulun kulkukoneistojärjestelmiä kuten kaasuturbiineja ja dieselmoottoreita. Rolls-Royce tarjoaa myös näiden tuotteiden kunnossapitoa sekä huoltoa.

Vickersin liiketoiminta jakaantuu kolmelle sektorille: merenkulkujärjestelmiin, turbiinikomponentteihin ja maanpuolustukseen. Merenkulkusektorilla Vickers toimittaa pääasiassa kulkukoneistojärjestelmiä, kansikonejärjestelmiä sekä ohjauslaitteita.

Suomessa toimii Vickers-ryhmään kuuluva Kamewa Finland Oy, joka valmistaa Aquamaster potkurilaitteita ja Rauma kiinnitys- ja ankkurivinssejä. Samaan ryhmään kuuluva FF Jet Ltd Ab puolestaan valmistaa vesisuihkuperiaatteella toimivia kulkukoneistoyksiköitä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Rolls-Roycen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli yli [40][1] mrd mk ja Vickersin vastaavasti yli [10][2] mrd mk. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Vickers harjoittaa omistamiensa Kamewa Finland Oy:n ja FF Jet Oy:n kautta liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolet toimivat Suomessa samoilla markkinoilla ainoastaan merenkulun kulkukoneistojärjestelmien osalta. Merenkulun kulkukoneistojärjestelmien markkinoilla niiden yhteenlaskettu osuus on sekä Suomen markkinoilla että maailmalaajuisesti noin [5-15][3] %. Yksittäisten tuotteiden kohdalla päällekkäisyyttä on dieselmoottoreiden ja kaasuturbiinien markkinoilla. Markkinaosuudet ovat näiden tuotteiden maailmanlaajuisilla markkinoilla [alle 10][4] %. Yhtiöiden markkinaosuudet Suomessa vastaavat osuuksia maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Kansikonejärjestelmien maailmanlaajuisilla markkinoilla osapuolten yhteinen markkinaosuus on [15-30][5] % Rolls-Roycen osuuden ollessa tästä [alle 5][15-30][6] %. Rolls-Royce toimittaa kansikonejärjestelmiä ainoastaan […][7] ja Vickers vastaavasti vain […]. [Suomessa Rolls-Roycen markkinaosuus on pienempi kuin maailmanlaajuisilla markkinoilla][8].

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Rolls-Royce ostaa Vickersin kaikki osakkeet. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tarkat tiedot poistettu liikesalaisuuksina.

[5] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[6] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[7] […]-symbolilla merkityt kohdat ovat liikesalaisuuksia.

[8] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.