Intera Partners Oy / Royal Ravintolat Oy

Päivämäärä

2.12.2011

Diaarinumero

918/14.00.10/2011

Osapuolet

Intera Partners Oy / Royal Ravintolat Oy

Asian vireilletulo

Intera Partners Oy on 23.11.2011 toimittanut Kilpailuvirastolle ilmoituksen koskien yrityskauppaa, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Royal Ravintolat Oy:ssä. Yrityskaupan kohteeseen kuuluvat emoyhtiö Royal Ravintolat Oy sekä sen kokonaan omistama tytäryhtiö Oy Union Hotels Ab. Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Kulosaaren Casino ja Kiinteistö Oy Töölönranta eivät kuulu ilmoitettavan yrityskaupan kohteeseen.

Intera Partners Oy (”Intera”) on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Yrityskaupan kohteena olevan Royal Ravintolat Oy:n (”Royal”) toimialana on ravintolaliiketoiminta ja sen kokonaan omistama Union Hotels toimii majoitus- sekä ravintolaliiketoiminnan parissa.

Ilmoittaja katsoo, ettei Interan ja Royalin liiketoiminta ole päällekkäistä, eivätkä Interan kohdeyhtiöt harjoita Royalin kanssa kilpailevaa toimintaa. Kohdeyhtiöiden ja Royalin välillä ei ole myöskään vertikaalista suhdetta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kyseessä olevalla järjestelyllä ei näin ollen ole vaikutuksia kilpailuun markkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Intera Partners Oy hankkii Royal Ravintolat Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Kaisa Kokko.