Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.10.2000

Diaarinumero

918/81/2000

Osapuolet

Profipri Oy / Oy Panda Ab

Asian vireille tulo

Profipri Oy (jäljempänä Profipri) on ilmoittanut 27.9.2000 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii Oy Panda Ab:n (jäljempänä Panda) koko liiketoiminnan. Hankinta sisältää tuotantolaitokset Vaajakoskella Suomessa sekä Pandan täysin omistaman Panda Polska Sp.zo.o. -nimisen tytäryhtiön Puolassa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Profiprilla ei ole ollut liiketoimintaa ennen kyseisen yrityskaupan toteuttamista. Määräysvaltaa Profiprissa käyttää sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy:n hallinnoima pääomarahasto MB Equity Fund II Ky. MB Equity Partners Oy kuuluu Leonia Pankki Oyj:n konserniin.

Hankinnan kohde Panda toimii elintarviketeollisuuden alalla. Se harjoittaa aputoiminimellä ”Panda suklaatehdas” makeisten, suklaan ja lakritsin valmistusta ja myyntiä. Pandalla on sen täysin omistamat tytäryhtiöt Panda Polska Sp.zo.o. Puolassa, ZAO Peters Panda Venäjällä sekä Panda Süßwaren GmbH Saksassa. Puolassa sijaitseva tytäryhtiö on markkinointiyhtiö. Venäjän ja Saksan tytäryhtiöillä ei ole liiketoimintaa. Pandan omistaa norjalainen teollisuuskonserni Rieber & Søn ASA.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

MB Equity Partners Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen liikevaihto vuonna 1999 oli 8.6 miljoonaa markkaa. Leonia Oyj:n yritysryhmään kuuluvien yritysten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 8716 miljoonaa markkaa. Panda-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli 220.6 miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Siten järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Pandan päätuotteita ovat lakritsit, suklaarakeet ja konvehdit, joissa Pandan markkinaosuus Suomessa on keskimäärin 30 %. Pandan markkinaosuus Suomessa kaikkien makeistuotteiden osalta vuonna 1999 oli 7.5 %. Pandan merkittäviä kilpailijoita makeisalalla ovat esimerkiksi Fazer-Cloetta, Leaf Malaco sekä Kraft Freia Marabou. Kotimarkkinatarjonnan lisäksi makeisten tuonti muodostaa noin neljänneksen koko Suomen makeistarjonnasta.

Yrityskaupalla on merkitystä makeismarkkinoilla, jotka voidaan jakaa edelleen esimerkiksi sokerimakeisten, lakritsi- ja suklaatuotteiden markkinoihin. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Profipri ja MB Equity Partners Oy:n hallinnoimat rahastot eivät ole harjoittaneet liiketoimintaa makeisalalla ennen kyseessä olevaa yrityskauppaa.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan sekä myyjä Panda että Pandan osakkeiden omistaja Rieber & Søn ASA pitäytyvät harjoittamasta kilpailevaa liiketoimintaa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa […][1] ajan kaupanteko- eli closing-päivästä lukien. Ilmoittaja esittää liiketoiminnan harjoittamista kiellettäväksi sekä välillisen että välittömän omistuksen, määräysvallan tai muun osallistumisen kautta. Ilmoittajan esittämä kilpailukielto kattaa lisäksi mahdollisen kolmannen osapuolen kilpailevien tuotteiden myynnin ja jakelun Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Ilmoittaja perustelee esitystään sillä, että Profiprin tekemän suuren investoinnin arvon suojaaminen edellyttää, että Rieber & Søn ASA pitäytyy määräajaksi kilpailusta Profiprin kanssa Pandan toimialalla Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Pandan liikevaihdosta [yli 50][2] % tulee Suomesta ja [alle 20][3] % muista Pohjoismaista. Lisäksi ilmoittaja perustelee […][4] kilpailukieltoa sillä, että Pandan liiketoiminnan kaupassa ostetaan sekä yrityksen maine, asiakaspiiri että myös kaupallinen ja tekninen tietotaito.

Esitetyn kilpailukiellon laajuutta ja kestoa voidaan pitää perusteltuna, koska järjestelyssä siirtyy tietotaitoa, eikä liiketoiminnan hankkija ole aiemmin toiminut alalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Profipri Oy hankkii Oy Panda Ab:n koko liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy Pandaa ja Rieber & Søn ASA:a koskevan kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi […][5] ajaksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin yrityskaupan toteuttamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tieto poistettu liikesalaisuutena.