Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

31.10.2002

Diaarinumero

919/81/2002

Osapuolet

Compass Partners European Equity Fund, L.P. / Invensys PLC:n Drives -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Compass Partners European Equity Fund, L.P. (jäljempänä Compass) on 17.10.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa sen tätä hankintaa varten perustettu tytäryhtiö Newco (Eastern) Limited hankkii Invensys plc:n (jäljempänä Invensys) Drives -liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Compass on Bermudasaarille rekisteröity yksityinen pääomarahasto, joka sijoittaa Euroopassa toimiviin liikeyrityksiin oman pääoman ehtoisten sijoitusten ja osakesijoitusten muodossa. Compassin osakkaat ovat institutionaalisia tai yksityisiä sijoittajia. Compass omistaa koko osakekannan tai sillä on vähintään enemmistöosakkuus neljässä sijoitusyhtiössä. Näistä BC Components International B.V. (jäljempänä BCC) tuottaa passiivisia elektroniikkakomponentteja (kondensaattoreita ja vastuksia) useiden eri teollisuusalojen käyttöön. N&W Global Vending tarjoaa virvoitusjuomateollisuudelle automaattimaksujärjestelmin varustettuja myyntiautomaatteja ja Elixia B.V. harjoittaa kuntosalitoimintaa. Global Air Movement (Luxembourg) Sarl (jäljempänä Fläkt-Woods) puolestaan toimii ilmankäsittelylaitteiden markkinoilla, joilla se palvelee julkis-, liike- ja asuinrakennusten sekä teollisuusprosessien sektoreita.

Invensysin Drives -liiketoiminnan tuotevalikoima käsittää AC ja DC taajuusmuuttajien, servojen ja taajuusmuuttajien järjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja markkinoinnin. Suomessa Drives -liiketoiminnan tuotteet myydään suomalaisen sivuliikkeen, Eurotherm Drivteknik Aktiebolag Finland Filialin, kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Compassin ja sen sijoitusyhtiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli […][1] euroa. Drives -liiketoiminnan yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli yli 130 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolet pitävät relevantteina markkinoina taajuusmuuttajien markkinoita. Ilmoittajan mukaan mikään Compassin sijoitusyhtiöistä ei toimi samoilla markkinoilla kuin Drives -liiketoiminta eikä osapuolten välillä siten ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä. Ilmoittajan mukaan Drives -liiketoiminnan markkinaosuus taajuusmuuttajien maailmanlaajuisilla, EU:n laajuisilla ja Suomen markkinoilla on [alle 5 %].

Ilmoittajan mukaan yritysjärjestelyn osapuolten välillä on vertikaalisia yhteyksiä. Ilmoittaja toteaa, että Compassin omistaman BCC -liiketoiminnan valmistamien passiivisten elektroniikkakomponenttien kaltaisia komponentteja sisältyy useimpiin elektroniikkalaitteisiin ja niin myös taajuusmuuttajiin. Ilmoittaja pitää passiivisten elektroniikkakomponenttien markkinoita maailmanlaajuisina ja toteaa suuren joukon valmistajia toimivan näillä markkinoilla. Ilmoittaja arvioi BCC:n markkinaosuuden passiivisten elektroniikkakomponenttien markkinoilla olevan [alle 10 %] sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa.

Ilmoittajan mukaan Drives -liiketoiminnan tarjoamia taajuusmuuttajia voidaan käyttää myös Fläkt-Woodsin tarjoamien ilmankäsittelykoneiden valmistuksessa. Fläkt-Woods arvioi markkinaosuutensa ilmankäsittelykoneiden Suomen markkinoilla olevan [alle 60 %]. Ilmoittaja korostaa kuitenkin ilmanvaihtoteollisuuden muodostavan [alle 10 %:n] osuuden sekä maailmanlaajuisesta että Suomesta kertyneestä Drives -liiketoiminnan liikevaihdosta. Ilmoittajan mukaan taajuusmuuttajat puolestaan vastaavat yleensä vähemmästä kuin [10 %] ilmankäsittelykoneen komponenttien arvosta. Lisäksi ilmoittaja toteaa Fläkt-Woodsin taajuusmuuttajia koskevien ostojen vastaavan vähemmästä kuin [5 %] ilmankäsittelyjärjestelmätuotteiden liiketoimintayksikön ostoista.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Compass Partners European Equity Fund, L.P. hankkii Invensys plc:n Drives -liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.