Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.3.2003

Diaarinumero

92/81/2003

Osapuolet

Altia Oyj / SkyCellar Oy

Asian vireilletulo

Altia Oyj (jäljempänä Altia) on 12.2.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan SkyCellar Oy:ssä (jäljempänä SkyCellar).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Altia on Suomen valtion omistama yhtiö. Se maahantuo, jakelee ja valmistaa alkoholijuomia Suomessa. Altia harjoittaa myös joidenkin alkoholijuomien maastavientiä. Yhtiön Koskenkorvan tehdas valmistaa etanolia, tärkkelystä ja rehuja. Elintarviketoimintaan kuuluvat etikat, elintarvikealkoholit ja ohratärkkelykset. Altian yritysryhmästä vain Altia toimii alkoholijuomien tukkumyyntimarkkinoilla. Altian omistamat Alakari Wines Oy ja Harald Zetterström Oy ovat alkoholiagentuureja. Altia edustaa Suomessa väkeviä alkoholijuomamerkkejä ja viinejä. Altian viinivalikoima koostuu omista pullotteista sekä yhtiön edustamista ja maahantuomista viineistä. Yhtiö valmistaa kotimaassa väkeviä viinejä, hedelmä- ja marjaviineiksi luokiteltavia tuotteita sekä likööreitä.

SkyCellar on ennen yrityskauppaa Finnair Catering Oy[1]:n (jäljempänä FC) täysin omistama yhtiö, jolla ei ole ollut aikaisemmin toimintaa. Liiketoiminnan käynnistäminen tapahtuu siirtämällä ulkoistettava FC:n viiniliiketoiminta ja osa Altian viiniedustuksista SkyCellarille. Uuden yhtiön ydinliiketoiminnaksi on tarkoitus muodostua ravintolamyynnin lisäksi myynti vähittäiskauppaan. Tuotevalikoima koostuu pääosin FC:ltä siirtyvillä edustussopimuksilla maahantuotavista tuotteista, Altian viinien edustussopimuksilla maahantuotavista tuotteista sekä osittain Altian muista tuotteista. SkyCellarin asiakkuudet voidaan ilmoittajan mukaan jakaa neljään asiakassegmenttiin: anniskeluravintolat, vähittäiskauppa (Alko Oy), tax-free -asiakkaat[2] ja muut ravintolamyyntiä harjoittavat tukkukaupat. SkyCellar saattaa harjoittaa jatkossa myös vientikauppaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Altia -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2001 päättyneellä tilikaudella oli yli 560 miljoonaa euroa[3]. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukainen liikevaihto kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Koska hankinnan kohde lisäksi harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Järjestelyn seurauksena Altia omistaa SkyCellarin osakkeista 80,1 % ja FC 19,9 %. Kaupan yhteydessä SkyCellar ja FC solmivat toimitussopimuksen. Lisäksi SkyCellar ja Finnair Oyj tekevät yrityskaupan yhteydessä markkinointi- ja yhteistyösopimuksen.

Ilmoittajan esittämä merkityksellisten tuotemarkkinoiden jaottelu perustuu Euroopan komission päätökseen[4], jonka mukaan alkoholijuomat ja viinit muodostavat erilliset tuotemarkkinat, ja jossa väkevät alkoholijuomat jaotellaan erikseen kirkkaiden ja tummien alkoholijuomien osalta jokaisen yksittäisen kansainvälisesti tunnustetun tärkeimmän väkevän alkoholijuoman mukaan.

Yrityskaupan osapuolet harjoittavat viinien tukkumyyntiä. Tukkumyyntiin sisältyvät toimitukset anniskelupaikoille eli on-trade -kaupalle ja toimitukset myymälämyyntiin eli off-trade -kaupalle[5]. Ennen yrityskauppaa Altia on myynyt tuotteita alkoholitukuille ja Alko Oy:lle vähittäismyyntiin. Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa kuohuviinin/samppanjan, valkoviinin, punaviinin, roséviinin ja väkevöidyn viinien tukkujakelun markkinoilla. Altia on tarkastellut kunkin markkinan maantieteellistä ulottuvuutta kansallisesti. Ilmoittajan mukaan alkoholin tukkumyynnin kokonaismarkkinat[6] Suomessa olivat vuonna 2002 kuohuviinin/samppanjan osalta noin 3 miljoonaa litraa, valkoviinin osalta noin 20 miljoonaa litraa, punaviinin osalta noin 21 miljoonaa litraa, roséviinin osalta noin 400 000 litraa ja väkevöidyn viinin osalta noin 5 miljoonaa litraa. Ilmoittajan mukaan Altian markkinaosuus valtakunnallisilla tukkumyyntimarkkinoilla vuonna 2002 oli kuohuviinin/samppanjan osalta [20–40][7] %, valkoviinin osalta [20–40] %, punaviinin osalta [20–40] %, roséviinin osalta [20–40] % ja väkevöidyn viinin osalta [20–40] %. Altian markkinaosuus ei kaupan seurauksena kuitenkaan merkittävästi vahvistu kuvatuilla markkinoilla, sillä SkyCellarin vastaava osuus kunkin markkinan osalta oli ilmoittajan mukaan [ 5 ] %.

Ilmoittajan mukaan maailmassa on viinin ylituotantoa ja vientiorientoituneita viinitiloja on lukumääräisesti tuhansia. Puna-, valko- ja roséviinien markkinoilla ei pääasiassa ole globaaleja, hallitsevia tuotemerkkejä. Alkoholitukut ja yksittäiset ravintolat suosivat valikoimissaan uusia tuotteita. Näin ollen yksikään viinin maahantuoja ei ilmoittajan mukaan voi hallita markkinoita tai rajoittaa hankintalähteitä.

Viinien tukkumyynnin tärkein asiakas on alkoholituotteiden vähittäiskauppaa harjoittava monopoliyhtiö Alko Oy. Alkoholiyhtiön[8] toiminnasta 25.02.2000 annetun asetuksen (243/2000) 2 §:n mukaan alkoholiyhtiön tulee tehdä päätökset alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta vähittäismyynnistä sekä niiden hinnoittelusta julkisin ja tasapuolisin perustein riippumatta niiden valmistajan tai myyjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta. Asetuksen toteutumista valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. Myös Alkon yleisillä ehdoilla (”Kaupanpito-ohje”) ja tasapuolisuusperiaatteella on tavoitteena taata se, että kaikilla yrittäjillä koosta riippumatta on tuotteillaan mahdollisuus päästä Alkon tuotevalikoimiin. Altia toimittaa tuotteitaan Alkolle. FC:n toimitusten osuus Alkolle sen sijaan on marginaalinen. Yrityskaupalla ei näin ollen ole merkittävää vaikutusta myyntiin Alkolle.

Alkoholijuomien tukkujakelun markkinoilla toimii osapuolten lisäksi muita merkittäviä tukkureita, kuten ruotsalaiseen V&S Vin & Sprit -konserniin kuuluva Scanfrentz Oy Ab, Scandinavian Beverages Group -konserniin kuuluva Wennerco Oy Ab, Maxxium Finland Oy ja Hartwa Trade Oy. Lisäksi alalla toimii useita pienempiä tukkureita. Myös Alko tuo maahan myymiään alkoholijuomia.

Altia ei toimita tuotteita suoraan ravintolamyyntiin. Kaupan kohde on sen sijaan toimittanut ja SkyCellar tulee toimittamaan tuotteita myös suoraan ravintoloille. Viraston vastaanottamista lausunnoista käy ilmi, että viinien maahantuonti, edustus ja tukkukauppa on Suomessa jakautunut hyvin monen toimijan kesken ja väkevien juomien kansainvälisten brandien edustus on jakaantunut kilpailevien agenttien kesken. Viraston kuulemien ravintoloiden edustajien mukaan suuri osa ravintoloiden alkoholitoimituksista kulkee ravintolaketjujen kautta. Ravintolaketjuilla on tarvittaessa mahdollisuus myös itse tuoda viiniä maahan.

Molemmat kaupan osapuolet ovat lisäksi harjoittaneet tukkumyyntiä matkustajamyyntiin, jolla tarkoitetaan lentokenttämyymälöiden sekä ulkomaan matkustajaliikennettä harjoittavien yritysten alkoholituotteiden vähittäismyyntiä matkustajille[9]. Ilmoittajan mukaan tukkumyynnin näkökulmasta myynti matkustajamyyntiä harjoittavalle yhtiölle ei olennaisesti poikkea tavanomaisesta tukkumyynnistä. Myynti lentoyhtiöille tai varustamoille ei siten ole erillinen myyntiporras tai jakelukanava, vaan osa off-trade -kauppaa. Matkustajamyynti on kuitenkin rajat ylittävää kauppaa, jossa vähittäismyyntiä harjoittavilla yhtiöillä sekä kuluttajilla on useita hankintalähteitä, jotka sijaitsevat eri maissa. Verovapaan matkustajamyynnin arvo Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan noin 800–900 miljoonaa euroa vuodessa. Matkustajamyynnin osalta alkoholi- tai viinituotteiden myynnin kokonaisarvo ei ole erikseen saatavilla, sillä esitetty summa sisältää kaikki matkustajamyynnissä myydyt nimikkeet ml. kosmetiikan ja makeiset. Myöskään suomalaisten lentoyhtiöiden tai varustamoiden viinituotteiden myyntiä ja lennoilla tapahtuvaa ilmaistarjoilua matkustajille ei tilastoida. Kilpailuviraston selvityksen mukaan matkustajamyyntiä harjoittavat yritykset eivät kuitenkaan viinihankintojen osalta ole riippuvaisia yrityskaupan osapuolista. Yhtäältä kilpailevat alkoholitukkurit toimittavat tuotteita matkustajamyyntiin ja toisaalta lentoyhtiöt ja varustamot voivat hankkia alkoholituotteita myös ulkomaisilta toimittajilta.

Kilpailuviraston kolmansilta markkinaosapuolilta vastaanottamissa lausunnoissa on tuotu esille huoli syntyvän keskittymän markkinavoimasta alkoholituotteiden kokonaistoimittajana. Erityisesti keskittymän kilpailijoiden taholta tuotiin esille sidontamahdollisuus kirkkaiden alkoholien ja viinien osalta. Kilpailuviraston kuulemat asiakkaat eivät kuitenkaan pitäneet huolta aiheellisena mm. monien vaihtoehtoisten hankintalähteiden vuoksi. Viraston selvityksissä ei ole tullut ilmi seikkoja, jotka osoittaisivat Altian voivan käyttää kirkkaiden viinojen avulla asiakkaita sitovia myyntiehtoja. Nyt käsiteltävä yrityskauppa ei olennaisesti laajenna Altian tuotevalikoimaa eikä tuo keskittymälle sellaista kilpailuetua, joka merkittävästi estäisi kilpailua.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjaan sisältyvää kilpailukieltolauseketta, jonka mukaan [ … ] liiketoimintaa, [ … ].

[ … ]. SkyCellarille siirtyy taitotietoa myös ravintolamyynnistä, sillä Altia ei ole harjoittanut myyntiä suoraan ravintoloille. FC:n vähemmistöosakkuuteen ja toimitussopimukseen sekä erityisesti liiketoimintaympäristön erityispiirteisiin liittyen kilpailukielto ei kestoltaan, asialliselta tai alueelliselta ulottuvuudeltaan ylitä sitä, mitä yrityskaupan toteuttaminen kohtuudella edellyttää. Ilmoittajan mukaan kilpailukiellon enimmäispituuden rajaaminen [ … ]. Altian tekemän siirtyvään liiketoimintaan kohdistuvan investoinnin arvon suojaamiseksi mainittu kilpailukielto katsotaan välttämättömäksi, jotta yrityskauppa onnistuisi.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä esitettyä kilpailukieltoa voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä ajalliselta ulottuvuudeltaan [ ] ajaksi, sillä Kilpailuvirastolle ei ole esitetty järjestelyssä siirtyvän sellaista taitotietoa, joka vaatisi tämän pidempää suojaa. Kilpailuvirasto on arvioinnissaan ottanut huomioon mm. Altian aseman markkinoilla. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan allekirjoittamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Altia Oyj hankkii määräysvallan SkyCellar Oy:ssä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ … ] ajaksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Finnair Catering Oy on osa Finnair Oyj -konsernia.

[2] EU:n sisämarkkinoilla ei pääsääntöisesti harjoiteta verovapaata kauppaa. Tax free -asiakkailla tarkoitetaan yleisesti matkustajamyyntiä, joka kattaa sekä verollisen että verottoman myynnin.

[3] Liikevaihto sisältää alkoholijuomaveron.

[4] Komission päätös 15.10.1997, IV/M.938 – Guinness/Grand Metropolitan.

[5] On-trade -kaupassa tuote nautitaan sen ostopaikassa käsittäen toimitukset esim. baareille, ravintoloille, hotelleille; off-trade -kaupassa tuote nautitaan muualla kuin ostopaikassa kattaen vähittäis- ja erikoisliikkeiden kautta tapahtuvan myynnin.

[6] Luvut kuvastavat loppukulutusta Suomessa. Luvut eivät sisällä matkustajamyyntiä.

[7] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[8] Alkoholiyhtiöllä tarkoitetaan alkoholilain (1143/1994) 3 §:n 4 kohdan mukaisesti valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä, jonka tehtävänä on huolehtia sille alkoholilaissa yksinoikeudeksi säädetyn vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alkoholiyhtiöllä tarkoitetaan siten Alko Oy:tä.

[9] Matkustajamyyntiä harjoittavat lentoyhtiöt ja varustamot myyvät viiniä myös paikalla nautittavaksi. Lennoilla on lisäksi viinien ja muiden alkoholituotteiden ilmaistarjoilua.