Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.2.2006

Diaarinumero

92/81/2006

Osapuolet

Auto-Kivitila Oy / Stockmann Auto Oy Ab:n Turun ja Espoon toimipisteiden Ford-autokauppaliiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 27.1.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Auto-Kivitila Oy (”Auto-Kivitila”) hankkii Stockmann Auto Oy Ab:n Turun ja Espoon toimipisteiden Ford-autokauppaliiketoiminnan (”Stockmann Auto Turku ja Espoo”).

Nyt käsiteltävänä olevan liiketoimintakaupan lisäksi Stockmann Oyj Abp myy Stockmann Auto Oy Ab:n koko osakekannan Veho Group Oy Ab:lle sekä Audi ja Volkswagen -liiketoiminnan VV-Auto-konserniin kuuluvalle Helsingin VV-Auto Oy:lle. Kilpailuvirasto hyväksyi kyseiset yrityskaupat 3.2.2006.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Auto-Kivitila on Ford-merkkisten henkilö- ja tavara-autojen[1], niiden varaosien ja lisätarvikkeiden vähittäiskauppaa sekä autojen korjaustoimintaa harjoittava yhtiö, joka toimii Tampereen alueella. Auto-Kivitilan emoyhtiö on Maan Auto Oy (”Maan Auto”), joka kuuluu SOK-yhtymään. Maan Auto on Peugeot-merkkisten henkilö- ja tavara-autojen, niiden varaosien ja lisätarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittava yhtiö. Maan Auto muodostaa tytäryhtiöineen Maan Auto -konsernin. Auto-Kivitilan lisäksi konserniin kuuluu pääkaupunkiseudulla, Raisiossa ja Tampereella autojen vähittäiskauppaa harjoittava Automaa Oy, Lahdessa ja Hämeenlinnassa autojen vähittäiskauppaa harjoittava Hämeen Leijona Auto Oy, Hangossa sijaitseva autojen maahantuontikunnostamo Oy Motortrans Ab sekä autojen varaosamyyntiä, huolto- ja korjaustoimintaa Turussa harjoittava Auto-Kivitila Metro Oy. SOK-konsernilla on lisäksi Virossa ja Latviassa Peugeot-automerkkejä edustava tytäryhtiö AS Kommest Auto.

Hankinnan kohde Stockmann Auto Turku ja Espoo harjoittaa Ford-merkkisten henkilö- ja tavara-autojen sekä niiden varaosien ja varusteiden vähittäiskauppaa ja huoltotoimintaa sekä käytettyjen autojen kauppaa. Hankinnan kohteella on sekä Turussa että Espoossa yksi toimipiste.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Auto-Kivitilan yritysryhmään (SOK-yhtymä) kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4,7 miljardia euroa, josta noin 4,5 miljardia euroa kertyi Suomesta. Stockmann Auto Turku ja Espoo -liiketoiminnan osaksi luettava maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin [55–65][2] miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan arvion mukaan yrityskaupan kannalta relevantteina markkinoina voidaan pitää a) uusien ja käytettyjen henkilöautojen vähittäismyyntiä, b) uusien ja käytettyjen tavara-autojen vähittäismyyntiä, c) henkilöautojen maahantuontia ja tukkukauppaa, d) tavara-autojen maahantuontia ja tukkukauppaa sekä e) huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja (jälkimarkkinapalvelut). Autojen vähittäismyynnin osalta kilpailun voidaan ilmoittajan mukaan katsoa muodostuvan eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta. Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat a)–d) -markkinoiden osalta Suomen laajuiset ja e)-markkinan osalta alueelliset (Turun alue ja pääkaupunkiseutu).

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2005 uusien henkilö- ja tavara-autojen (sis. kaikki automerkit) vähittäismyynnissä oli alle 10 % koko Suomen alueella ja pääkaupunkiseudulla. Turussa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus uusien henkilöautojen vähittäismyynnissä oli ilmoittajan mukaan [10–20] % ja uusien tavara-autojen vähittäismyynnissä [15–25] %. Käytettyjen henkilö- ja tavara-autojen kokonaismarkkinoista ei ilmoittajan mukaan Suomessa ole olemassa luotettavia tietoja. Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2005 käytettyjen henkilö- ja tavara-autojen vähittäismyynnissä oli alle 5 % koko Suomen alueella ja pääkaupunkiseudulla. Turussa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnissä oli ilmoittajan arvion mukaan [alle 10] % ja käytettyjen tavara-autojen vähittäismyynnissä [alle 10] %. Suomeen tuoduissa henkilö- ja tavara-autoissa Maan Auton markkinaosuus vuonna 2005 oli [alle 10] %. Huolto-, korjaus- ja varaosapalvelujen osalta osapuolten yhteinen markkinaosuus vuonna 2005 oli pääkaupunkiseudulla [alle 10] % ja Turun alueella [alle 10] % myynnin arvosta laskettuna.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Auto-Kivitila Oy hankkii Stockmann Auto Oy Ab:n Turun ja Espoon toimipisteiden Ford-autokauppaliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tavara-autoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä pakettiautoja. Ilmoituksessa esiintyvä tavara-autokäsite vastaa ilmoittajan mukaan pitkälti kevyiden hyötyajoneuvojen (light commercial vehicles, LCVs) käsitettä.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.