Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.12.2005

Diaarinumero

920/81/2005

Osapuolet

GNT Finland Oy / Hot One Group Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 30.11.2005 ilmoitettu järjestely, jossa GNT Finland Oy hankkii Hot One Group Oy:n (jäljempänä ”HOG”) osakekannan.

GNT Finland Oy on 15.12.2005 ilmoittanut Kilpailuvirastolle peruuttavansa yrityskauppailmoituksen kohdassa 10 esittämänsä pyynnön kilpailukiellon hyväksymisestä yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

GNT Finland Oy (jäljempänä ”GNT”) harjoittaa tietokone- ja IT-tuotteisiin liittyvää tukkukauppaa. Yhtiö ostaa tuotteita niiden valmistajilta ja toimittajilta ja myy niitä edelleen jälleenmyyjille. GNT kuuluu GNT-konserniin, jonka emoyhtiö on GNT Holding Oy. GNT-konserni harjoittaa liiketoimintaa tytäryhtiöidensä välityksellä Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Hot One Group Oy (jäljempänä ”HOG”) harjoittaa musiikkitallenteiden tukkukauppaa ja jakelua vähittäiskaupalle. HOG-konserni harjoittaa liiketoimintaa tytäryhtiöidensä Levypiste Oy:n ja Musiikkijakelu Oy:n välityksellä Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

GNT-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 728 miljoonaa euroa, josta [alle 500][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. HOG-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 27 miljoonaa euroa, josta noin 25,4 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa DVD-elokuvatallenteiden osalta. Lisäksi GNT:n tuotevalikoimiin sisältyy vähäisessä määrin kodinelektroniikkaan kuuluvia tuotteita kuten CD- ja DVD-soittimia. Ilmoittajan mukaan DVD-elokuvatallenteiden kokonaismarkkinan arvo oli noin 53,7 miljoonaa euroa Suomessa vuonna 2004 ja kaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [alle 5] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa GNT Finland Oy hankkii määräysvallan Hot One Group Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.