Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.10.2000

Diaarinumero

932/81/2000

Osapuolet

Engel Palvelut Oy / Vantaan Talotaito Oy

Asian vireille tulo

Engel Palvelut Oy (jäljempänä Engel Palvelut) on ilmoittanut 11.10.2000 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii Vantaan Talotaito Oy:n (jäljempänä Talotaito) koko kiinteistönhoito- ja porrassiivousliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Engel Palvelut toimii kiinteistönhoito-, korjaus-, siivous- ja isännöintipalvelujen alalla. Engel Palvelut kuuluu Engel-konserniin, jonka emoyhtiö on Engel-Yhtymä Oy. Määräysvaltaa Engel-Yhtymä Oy:ssä käyttää sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy, joka kuuluu Leonia Pankki Oyj:n konserniin.

Hankinnan kohde Talotaito harjoittaa kiinteistönhoito- ja porrassiivousliiketoimintaa pääkaupunkiseudulla. Talotaito kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Vantaan Vesa Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Leonia Oyj:n yritysryhmään kuuluvien yritysten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 8716 miljoonaa markkaa. MB Equity Partners Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen liikevaihto vuonna 1999 oli 8.6 miljoonaa markkaa. Engel-konsernin liikevaihto vuonna 1999 oli noin 662 miljoonaa markkaa ja Engel Palvelujen noin 624 miljoonaa markkaa. Kun hankinnan kohteen noin 12 miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana Suomessa samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kumpikin kaupan osapuoli harjoittaa liiketoimintaa kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen alalla pääkaupunkiseudulla. Sekä kiinteistönhoito- että siivouspalvelujen markkinoilla toimii muutamia suuria ja lukuisia pieniä yrityksiä. Alalle on tyypillistä, että nk. omatuotannon osuus kokonaismarkkinoista on suuri.

Ilmoittajan mukaan sekä kiinteistönhoito- että siivouspalvelujen kokonaismarkkinat ovat noin 10–11 miljardia markkaa koko Suomessa ja noin 4 miljardia markkaa pääkaupunkiseudulla, kun omatuotanto lasketaan mukaan. Ilman omatuotannon osuutta molempien markkinoiden koko on noin 3–3.5 miljardia markkaa koko maassa ja noin 1 miljardi markkaa pääkaupunkiseudulla. Ilmoittaja katsoo, että osapuolten yrityskaupan jälkeinen yhteenlaskettu markkinaosuus pääkaupunkiseudulla on kiinteistönhoitopalveluissa [5–15][1] % ja siivouspalveluissa noin [10–20][2] %.

Yrityskaupalla on merkitystä kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen markkinoilla, jotka voidaan määritellä kansallisiksi tai jakaa edelleen alueellisesti (esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla) harjoitettaviin kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen markkinoihin. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä Talotaito sekä Talotaidon hallituksen puheenjohtaja Rauno Korhonen ja toimitusjohtaja Jukka Porthén pitäytyvät harjoittamasta kilpailevaa liiketoimintaa Suomessa […][3] ajan kauppakirjan allekirjoittamishetkestä lukien. Ilmoittajan esittämä rajoitus koskee suoraan tai epäsuorasti, kuten perustamansa, omistamansa, hallitsemansa tai muutoin määräysvallassaan olevan yrityksen tai osakkuusyhtiön kautta, ilman Engel Palvelujen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tapahtuvaa kilpailevan liiketoiminnan harjoittamista. Rajoitus koskee myös toimimista ko. kilpailevaa toimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa työntekijänä, toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä, konsulttina tai muuna asiantuntijana.

Ilmoittaja perustelee esitystään sillä, että kiinteistönhoito- ja siivousalalle pääsyn esteet ovat hyvin alhaiset ja alan sopimukset ovat lyhytaikaisia ja/tai suhteellisen helposti irtisanottavissa. Ilmoittaja katsoo, että yrityskaupan kohteesta suhteellisen vähäinen osa on käyttöomaisuutta, ja suurin osa kauppahinnasta kohdistuu good-williin ja tietotaitoon. Yrityskaupan edellytyksenä on ilmoittajan mukaan se, että Rauno Korhonen ja Jukka Porthén jatkavat työskentelyä ostajan palveluksessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Engel Palvelut Oy hankkii Vantaan Talotaito Oy:n koko kiinteistönhoito- ja porrassiivousliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy Talotaitoa sekä Rauno Korhosta ja Jukka Porthénia koskevan kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi […][4] ajaksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin yrityskaupan toteuttamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tieto poistettu liikesalaisuutena.