Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.12.2003

Diaarinumero

933/81/2003

Osapuolet

BACP Europe Fund IV M LP/Janton Oyj

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 25.11.2003 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa BACP Europe Fund IV M LP (jäljempänä BACP) hankkii määräysvallan Janton Oyj:ssä (jäljempänä Janton).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

BACP on investointirahasto, jonka pääasialliseen liiketoimintaan kuuluu investointi eurooppalaisiin yhtiöihin. BACP:n portfolioyhtiöt valmistavat mm. PVC-muovia, tarkkuuslaitteiden ohjausvälineitä ja vuorivillaeristeitä. BACP:llä on myös vähemmistöosuuksia muissa yhtiöissä.

Janton on Helsingin Arvopaperipörssin päälistalla noteerattu viestintäkonserni. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen päätoimialaan: jakelu-, lehti- ja muut liiketoiminnat -ryhmiin. Jakeluryhmä koostuu Suomen Suoramainonta -ketjusta ja sen yhteistyöyrityksistä. Toimialana on alueellisesti kohdistettu suoramainonta, tämän median markkinointi, myynti ja jakelutuotannon kehitystoiminta. Lehtiryhmään kuuluvat City-lehti ja sen verkkoliiketoiminta, mainosrahoitteiset kaupunkilehdet Alueuutiset, Tamperelainen, Turkulainen ja Uutislehti 100 sekä tilattavat sanomalehti Länsi-Uusimaa ja aikakauslehti Fitness. Ryhmään kuuluu myös Länsi-Uusimaa Oy:n sanomalehtipaino. Muut liiketoiminnat -ryhmässä sähköistä viestintää edustavat mainosrahoitteiset radio- ja tv-kanavat: lähes valtakunnallinen Sävelradio sekä paikallinen TV-Tampere. Ryhmään kuuluvat myös mm. Ruokanet Oy ja MP Mainospankki Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

BACP -ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin [ ][1] euroa ja Janton -ryhmän vastaavasti noin 52,9 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan BACP -ryhmä ei toimi Jantonin kanssa samoilla horisontaalisilla markkinoilla, eikä yritysten liiketoiminnoilla ole vertikaalisia yhteyksiä. BACP on vuonna 2002 hankkinut rakennusteollisuuden markkinoilla Suomessa toimivan Paroc Group Oy Ab:n.[2]

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa BACP Europe Fund IV M LP hankkii määräysvallan Janton Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuviraston päätös dnro 1175/81/02 BACP Fund IV M LP/Paroc Group Oy Ab