Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.10.2001

Diaarinumero

935/81/2001

Osapuolet

Remec, Inc. / ADC Mersum Oy

Asian vireilletulo

Remec, Inc. (jäljempänä Remec) on 9.10.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti hankkineensa määräysvallan ADC Mersum Oy:ssä (jäljempänä ADC Mersum). Hankinnan kohteeseen kuuluu myös ADC Mersumin täysin omistama tytäryhtiö ADC Telecommunications Oy lukuun ottamatta sen mastoesivahvistinliiketoimintaa ja amerikkalaista tytäryhtiötä ADC Solitra, Inc:iä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Remec on yhdysvaltalainen yhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa osajärjestelmiä, joita käytetään integroidussa äänen-, kuvan- ja datan siirrossa langattomissa tietoliikennejärjestelmissä.

ADC Mersum on holding-yhtiö, jonka täysin omistama tytäryhtiö ADC Telecommunications Oy suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi radiotaajuusosia ja -järjestelmiä matkapuhelinverkkoihin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Remecin maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 1,7 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli [yli 400][1] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa Suomessa liiketoimintaa, kuuluu järjestely kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Hankinnan kohde toimii tukiasemasuodattimien markkinoilla. Nämä markkinat ovat ilmoittajan mukaan Suomea laajemmat. Yrityskaupan osapuolilla ei ole ilmoittajan mukaan lainkaan päällekkäistä toimintaa tukiasemasuodattimien markkinoilla Suomessa ja Remecin markkinaosuus maailmanlaajuisestikin arvioituna on hyvin pieni. ADC Telecommunications Oy:n asema Suomen tukiasemasuodattimien markkinoilla on varsin vahva (markkinaosuus [35–45] %), mutta maailmanlaajuisilla markkinoilla sen markkinaosuus jää ilmoittajan mukaan alle 10 %:n.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Remec, Inc. hankkii määräysvallan ADC Mersum Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.