Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.12.2003

Diaarinumero

935/81/2003

Osapuolet

WM-data AB (publ) / Novo Group Oyj

Asian vireilletulo

WM-data AB (publ) (jäljempänä ”WM-data”) on 21.11.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Novo Group Oyj:ssä (jäljempänä ”Novo”) tekemällä julkisen ostotarjouksen Novon osakkeista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

WM-data on Tukholman pörssissä listattu yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen tietotekniikan kokonaisratkaisuja. Sen toiminta käsittää mm. tietoteknisten järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen, Internet-pohjaisten liiketoimintojen kehittämisen, tietoteknisten järjestelmien ja verkkojen käytönhallinnan sekä atk-laitteiden ja ohjelmistojen toimittamisen. WM-data toimii pääasiassa Pohjoismaissa. Suomessa WM-data -konserni toimii pääasiallisesti WM-data Oy:n, WM-data Infra Solutions Oy:n ja WM-data X-way Oy:n kautta.

WM-data omistaa 48,8 % osakkeista Atea AB:ssä (jäljempänä ”Atea”), joka on WM-datan ja 3i Group plc:n yhteisessä määräysvallassa. Atea harjoittaa tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja lisävarusteiden jälleenmyyntiä Pohjoismaissa. Jäljempänä esitettyihin osapuolten yhteenlaskettuihin markkinaosuuksiin on laskettu mukaan myös Atean markkinaosuudet.

Novo on tietotekniikan kokonaispalveluja tarjoava yritys. Sen liiketoiminta-alueita ovat laitepalvelut, ohjelmistotuoteratkaisut, asiakaskohtaiset ratkaisut sekä tietotekniikan käyttö- ja verkkopalvelut. Novon päämarkkina-alue on Suomi, joka muodosti yli 90 % yhtiön liikevaihdosta vuonna 2002. Lisäksi Novolla on tytäryhtiöitä Saksassa, Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Virossa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

WM-data -konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 775 miljoonaa euroa vuonna 2002. Novon liikevaihto oli vastaavasti noin 308,5 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolten käsityksen mukaan tietotekniikan markkinat voidaan jakaa kolmeen pääsegmenttiin: tietotekniset ohjelmistot, -palvelut ja -laitteet. Molemmilla osapuolilla on toimintaa kaikilla näillä segmenteillä. EY:n komissio on tapauskäytännössään esittänyt, että markkinat voidaan mahdollisesti edelleen jakaa pienempiin segmentteihin.

Tietotekniset ohjelmistot voidaan jakaa sovellus- ja varusohjelmistoihin. Sovellusohjelmistojen osalta komissio on katsonut seuraavien alasegmenttien olevan erotettavissa[1]:

 • Liikkeenjohto- ja liiketoimintaohjelmistot
 • Standardisovellukset
 • Koulutus- ja valmennusohjelmistot
 • Data Warehousing (tietovarastointiohjelmistot)
 • Teollisuusautomaatio

Varusohjelmistojen osalta komissio on vastaavasti erottanut seuraavat alasegmentit[2]:

 • Järjestelmänhallintatuotteet
 • Käytönhallintatyökalut
 • Sovelluskehitystyökalut
 • Tiedonhallintajärjestelmät

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on alle 15 % sekä sovellusohjelmistojen että varusohjelmistojen kokonaismarkkinoilla. Tätä suurempi yhteenlaskettu markkinaosuus pienemmillä alasegmenteillä on standardisovellusten ja sovelluskehitystyökalujen segmenteillä (molemmilla 15–25 %). Ilmoittajan mukaan toimialoihin jaoteltuna osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ylittää 15 % julkisen sektorin segmentillä ollen noin [30–40][3] %. Kyseisellä segmentillä on kuitenkin osapuolista ainoastaan Novolla merkittävää toimintaa. Osapuolten näkemyksen mukaan sekä sovellus- että varusohjelmistojen relevantit maantieteelliset markkinat ovat ainakin ETA:n laajuiset.

Ilmoittajan mukaan tietoteknisten palveluiden osalta kaikki tietotekniset palvelut muodostavat yhdessä erillisen hyödykemarkkinan, koska nykyään eri palvelusegmenttien rajat ovat epäselviä ja asiakkaiden kysyntä keskittyy yhä enemmän kokonaispalveluihin. Komissio on kuitenkin tapauskäytännössään katsonut, että markkinat voidaan mahdollisesti jakaa seuraaviin seitsemään erilliseen palvelusegmenttiin[4]:

 • Tietoteknisten laitteistojen ylläpito
 • Ohjelmistoylläpito ja -tuki
 • Konsultointi
 • Kehitysintegrointi
 • Tietotekniset hallintapalvelut
 • Liiketoiminnan hallintapalvelut
 • Koulutus ja valmennus

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tietoteknisten palveluiden kokonaismarkkinoilla on alle 15 %. Kapeammista alasegmenteistä ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on noin [20–30] % ohjelmistoylläpidon ja -tuen segmentillä, noin [15–25] % konsultoinnin segmentillä ja muilla alle 15 %. Toimialoittain jaoteltuna yhteenlaskettu markkinaosuus ylittää 15 % ainoastaan julkisen sektorin segmentillä ollen noin [15–25] %. Myös tietoteknisten palveluiden osalta osapuolten käsityksen mukaan maantieteelliset markkinat ovat vähintään ETA:n laajuiset. Sekä tietoteknisten ohjelmistojen että palveluiden markkinoilla keskittymän merkittäviä kilpailijoita ovat mm. Fujitsu Services Oy, TietoEnator Oyj ja SAP Finland Oy.

WM-data, pääasiallisesti Atean kautta, ja Novo harjoittavat molemmat myös tietoteknisten laitteiden myyntiä yritysasiakkaille. Tuotevalikoima käsittää mikrotietokoneita, palvelimia, talletusratkaisuja ja oheislaitteita. Ilmoittajan käsityksen mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tietoteknisten laitteiden jälleenmyynnin markkinoilla on noin [15–25] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi keskittymälle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa WM-data AB (publ) hankkii määräysvallan Novo Group Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Case No COMP/M.2024 – Invensys / Baan

[2] Case No IV/M.1580 – CAI / Platinium

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Case No COMP/M.1901 – Cap Gemini / Ernst & Young