Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.11.2004

Diaarinumero

938/81/2004

Osapuolet

Telefos AB / Eltel Management Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 29.10.2004 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Telefos AB (jäljempänä ”Telefos”) hankkii tätä järjestelyä varten perustetun yhtiön Oy Magnet Holding Ab:n (jäljempänä ”Magnet”) kautta määräysvallan Eltel Management Oy:ssä (jäljempänä ”Eltel”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Magnet on tätä yrityskauppaa varten perustettu suomalainen yhtiö, jolla ei ole ollut aikaisempaa toimintaa. Telefos on ruotsalaisen Telefos-konsernin emoyhtiö. Konserni muodostuu televiestintä- ja informaatioteknologian alalla toimivista yhtiöistä, jotka tarjoavat räätälöityjä verkkoja kiinteään ja langattomaan verkkoviestintään, turvallisuussovelluksia sekä yritysten ja yksityishenkilöiden yhteystietoihin liittyviä palveluja. Telefos-konsernilla ei ole aikaisempaa toimintaa Suomessa. Telefosissa yhteistä määräysvaltaa käyttävät Industri Kapital ja TeliaSonera[1]. Industri Kapital on eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa sellaisiin suurten yhtiöiden tytäryhtiöihin, jotka eivät kuulu kyseisten yhtiöiden ydinliiketoimintaan. Lisäksi yhtiö sijoittaa yksityis- ja perheyhtiöihin. TeliaSonera on puolestaan suuri Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa toimiva teleoperaattoriyritys.

Eltel on Eltel Networks -konsernin emoyhtiö. Eltel toimii verkkoinfrastruktuuriin liittyvillä aloilla lähinnä Pohjoismaissa, mutta sillä on myyntiä myös mm. Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Yhtiö tarjoaa verkkoinfrastruktuuriin liittyviä palveluja sähkö- ja televiestintäverkkojen omistajille ja laitetoimittajille. Näitä ovat esimerkiksi kaikki suunnitteluun, rakentamiseen, täytäntöönpanoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet. Yhtiö mm. toimittaa joko osia tai kokonaisia tuotteita sähkönsiirto- ja televiestintäverkkojen rakentamista, mobiilitukiasemia ja antenneja varten sekä rautateiden sähköistyksiin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Telefosin ja sen kanssa kilpailuoikeudellisesti samaan yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin […][2] euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto noin […] euroa. Kaupan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vastaavasti vuonna 2003 noin […] euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto noin […] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat käsittävät televiestintäverkkopalvelut, sähköverkkopalvelut, kaukolämpöverkkopalvelut ja maakaasuverkkopalvelut. Ilmoittajan käsityksen mukaan kaikki nämä markkinat ovat laajuudeltaan kansalliset. Palvelut käsittävät verkkoihin liittyviä kokonaisratkaisuja, joihin kuuluvat kaikki suunnitteluun, rakentamiseen, täytäntöönpanoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

Sekä Eltel että Telefos-konserniin kuuluva Swedia Networks AB toimivat televiestintäverkkopalveluiden markkinoilla. Swedia Networks AB ei kuitenkaan ilmoittajan mukaan toimi Suomessa. Lisäksi joillakin TeliaSoneran tytäryrityksillä on pienimuotoisia yhtiöiden omaan käyttöön tarkoitettuja televiestintäverkkojen rakentamis- ja ylläpitotoimintoja. Ilmoittajan mukaan nämä yhtiöt eivät kuitenkaan tarjoa näitä palveluja ulkopuolisille. Osapuolten käsityksen mukaan Eltelin markkinaosuus televiestintäverkkopalveluiden markkinoilla Suomessa on [alle 10 %]. Kilpailuvirasto on kiinnittänyt huomiota televiestintäverkkopalveluiden markkinoilla siihen, että merkittävä urakointiyritys siirtyy volyymeiltaan merkittävän rakennuttajan yhteiseen määräysvaltaan. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan TeliaSonera on kuitenkin jo ennen järjestelyä käyttänyt huomattavasti Elteliä rakennuttajanaan. Näin ollen Kilpailuviraston arvion mukaan tämä vertikaalinen suhde yritysjärjestelyssä ei merkittävästi muuta markkinatilannetta. Eltelin merkittävimpiä kilpailijoita televiestintäverkkopalveluiden markkinoilla ovat mm. Flextronics Network Services Finland, Verkonrakentaja Wire Oy ja YIT Primatel Oy. Valtakunnallisesti matkaviestinverkkojen rakennuttamisessa toimivat ainakin YIT Primatel Oy ja Tekmanni Oy. Näin ollen kaupan seurauksena syntyvän yritysryhmän lisäksi vastaavia palveluita on merkittävästi saatavissa myös muualta.

Sähköverkkopalvelut käsittävät sähkönsiirron ja -jakelun, rautateiden sähköistämisen sekä ulkovalaistuksiin liittyvät projektit. Ilmoittajan mukaan nämä alasegmentit eivät kuitenkaan muodosta erillisiä tuotemarkkinoita. Sähköverkkopalveluiden kokonaismarkkinoista Eltelin markkinaosuus vuonna 2003 oli noin [20–35] % ja alasegmenteistä merkittävästi suurempi rautateiden sähköistyksen osalta. Ilmoittajan mukaan mikään hankkijan yritysryhmään kuuluva yhtiö ei kuitenkaan tarjoa sähköverkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä palveluja ja näin ollen yrityskauppa ei aiheuta päällekkäisyyttä näiden markkinoiden osalta. Sähköverkkopalveluiden markkinoilla Eltelin keskeisimpiä kilpailijoita Suomessa ovat mm. Empower Oy, Suomen Energiaurakointi ja Verkonrakentaja Wire Oy.

Kaukolämpöverkkopalveluiden ja maakaasuverkkopalveluiden osalta osapuolilla ei ole päällekkäisiä toimintoja ja Eltelin markkinaosuus Suomessa on vähäinen. Näin ollen ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole Suomessa millään markkinalla merkittävästi päällekkäistä toimintaa ja yrityskauppa ei näin ollen vaikuta kielteisesti markkinoihin Suomessa.

Kilpailuviraston arvion mukaan tämä yrityskauppa ei merkittävästi muuta markkinatilannetta, eikä keskittymä johda sellaiseen määräävään markkina-asemaan, joka lain edellyttämällä tavalla merkittävästi estäisi kilpailua. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Telefos AB hankkii Oy Magnet Holding Ab:n kautta määräysvallan Eltel Management Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Komission päätös COMP/M.2401 – Industri Kapital/Telia Enterprise.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.