Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.2.2004

Diaarinumero

94/81/2004

Osapuolet

Fonecta Oy/Kotikaupungin Puhelin Oy:n painettujen luetteloiden liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 3.2.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Fonecta Oy (jäljempänä Fonecta) hankkii Kotikaupungin Puhelin Oy:n painettujen luetteloiden liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fonecta harjoittaa hakemistopalveluliiketoimintaa ja toimii numeropalveluiden, puhelinluetteloiden sekä sähköisten hakemistojen tarjoajana. Fonectan tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. puhelinluettelot, sähköinen yrityshakemisto Fonecta Finder sekä kotimaan numeropalvelut 020202 ja 118. Fonecta on lisäksi osakkaana Suomen Numeropalvelu Oy:ssä (omistusosuus 40 %) ja Suomen Keltaiset Sivut Oy:ssä (omistusosuus n. 37 %). 3i Group plc käyttää Fonectassa yksinomaista määräysvaltaa.

Kaupan kohde harjoittaa painettuihin puhelinluetteloihin sekä luettelotietokantojen hallinnointiin liittyvää liiketoimintaa Pohjois-Karjalassa. Kaupan kohteena oleva luetteloliiketoiminta sisältää Kotikaupungin Puhelin Oy:n osuuden Pohjois-Karjalaa koskevan alueluettelon julkaisemisesta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i:n yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli yli [2][1] miljardia euroa ja hankittavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2002 oli puolestaan [alle 5 miljoonaa] euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa 3i on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja koska kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja jakaa Fonectan liiketoiminnan seuraaviin kolmeen segmenttiin: ilmoitustilan myynti painettuihin puhelinhakemistoihin, sähköiset numerohakupalvelut ja numeropalvelut. Ilmoittajan mukaan tarkastelun kohteena olevan yrityskaupan kannalta ainoastaan ensimmäisessä segmentissä eli ilmoitustilan myynnissä painettuihin puhelinhakemistoihin (valkoiset ja keltaiset sivut, sekä yrityshakemistot) ilmoittajalla ja hankinnan kohteella on keskenään samantyyppistä liiketoimintaa Suomessa. Fonecta harjoittaa ilmoitustilan myyntiä painettuihin puhelinhakemistoihin myös Suomen Keltaiset Sivut Oy:n kautta.

Ilmoittajan mukaan Fonectan markkinaosuus painettujen hakemistojen valtakunnallisilla markkinoilla on [20–30] % ja kaupan kohteen vastaavasti alle [5] %. Hankinnan kohde ei toimi Yrityshakemistot, eikä Keltaiset Sivut -alasegmentillä.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät viraston arvion mukaan tuoneet esille sellaisia näkökohtia, jotka osoittaisivat yrityskaupalla olevan oleellisesti haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fonecta Oy hankkii Kotikaupungin Puhelin Oy:n painettujen luetteloiden liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.