Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.3.2008

Diaarinumero

94/81/2008

Osapuolet

Itella Oyj / Kauko Group Oy

Asian vireilletulo

Itella Oyj (”Itella”) on 15.2.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Kauko Group Oy:ssä (”Kauko”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Itellan toimialana on postitoiminta sekä muu siihen liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta. Kaukon toimialana on kuljetus- ja huolintapalvelut sekä muu siihen liittyvä ja sitä tukeva toiminta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Itellan yritysryhmän yhteenlaskettu kilpailuoikeudellinen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 1,6 miljardia euroa, josta noin [1,1–1,3][1] miljardia euroa kertyi Suomesta. Kaukon viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 48 miljoonaa euroa, josta noin [10–30] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat varastointipalvelujen markkinat. Varastointipalveluilla tarkoitetaan pitkäaikaista asiakkaiden tavaroiden varastointia ja varastointiin liittyviä palveluja, kuten varastonohjauksessa tarvittavia tietojärjestelmäpalveluja. Varastointipalvelujen arvo Suomessa vuonna 2007 oli ilmoittajan mukaan [250–450] miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [10–30] %.

Lisäksi ilmoittaja on toimittanut virastolle markkinaosuustietoja huolintapalvelujen markkinoista. Itella ja Kauko tarjoavat erilaisia huolintapalveluja, kuten esimerkiksi Suomeen saapuvien tullattavien postilähetysten huolintaa, EU:n ulkopuolisista maista saapuvien ja niihin lähtevien lähetysten tuonti- tai vientihuolintaa (lento-, meri- tai autorahti), EU:n tuonti- ja vientitilastointia sekä tuontilisenssien anomista asiakkaiden lukuun, kauttakulkuasiakirjojen laadintaa transitoliikenteessä ja erilaisten näytteiden ottoja tuonnin yhteydessä. Huolintapalvelujen arvo Suomessa vuonna 2007 oli ilmoittajan mukaan [1,4–1,6] miljardia euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle [5] %.

Molemmat osapuolet tarjoavat myös kansainvälisiä kuljetuspalveluja. Lisäksi Itella harjoittaa Suomen sisäistä kappaletavaran maantiekuljetusta sekä pakettien jakelutoimintaa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Itella Oyj hankkii määräysvallan Kauko Group Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.