Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.11.1999

Diaarinumero

948/81/1999

Osapuolet

World Access Inc. / FaciliCom International Inc.

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on ilmoitettu 25.10.1999 yrityskauppa, jossa kaksi yhdysvaltalaista yritystä World Access Inc. (jäljempänä World Access) ja FaciliCom International Inc. (jäljempänä FaciliCom) sulautuvat.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

World Access tarjoaa kansainvälisiä puhelin- ja tietoliikenteen kaukopalveluja sekä myy ja valmistaa verkkolaitteita ja niiden hallinnointiin tarkoitettuja ohjelmistoja maailmanlaajuisilla telekommunikaatiomarkkinoilla. Yhtiö ei harjoita liiketoimintaa Suomessa ja Euroopan Unionin alueellakin sen toiminta on erittäin vähäistä.

FaciliCom tarjoaa sekä kansainvälisiä kaukopalveluja muille teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti että kansainvälisiä ja paikallisia kaukopuhelupalveluja, internetyhteyksiä, tietoliikenne- ja muita lisäarvopalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille tietyissä Euroopan maissa.

Suomessa toimii FaciliComin tytäryhtiö FaciliCom Finland Oy (jäljempänä FaciliCom Finland), joka tarjoaa täyden valikoiman edellä lueteltuja FaciliComin palveluja. Puheluiden välitysten lisäksi FaciliCom Finland tarjoaa Suomessa internet- ja datapalveluja kuten sähköposti-, hotelli- ja välimuistipalveluja sekä internetin käyttöön liittyviä lisäarvopalveluja sekä tuki-, huolto-, asennus-, konfiguraatio- ja ylläpitopalveluja. Suur-Helsingin alueella FaciliCom Finland tarjoaa nk. yritysliittymiä sekä kiinteitä internet- ja dataratkaisuja, jotka sisältävät myös paikallispuhelut. Yhtiö tarjoaa myös erilaisia palvelunumeroita, esimerkiksi soittajalle ilmaisia 0800-alkuisia puheluita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

World Accessin maailmanlaajuinen konsolidoitu liikevaihto vuonna 1998 on [ ][1] ja FaciliComin liikevaihto [ ]. Kun World Accessin liikevaihtoa oikaistaan lisäämällä siihen World Accessin tilikaudella 1998 hankkimien yritysten 12 kuukauden liikevaihto (Telco Systems, Inc., NACT Telecommunications, Inc.) ja tilikauden 1998 jälkeen tehdyn kaupan (Comm/Net) liikevaihto, kilpailunrajoituslain (480/92) liikevaihtorajat ylittyvät. FaciliCom Finland harjoittaa liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden kokonaisarvo oli vuonna 1998 noin 20 mrd mk. World Access ei harjoita liiketoimintaa Suomessa eikä Suomen naapurimaissa. FaciliCom Finlandin markkinaosuus kansainvälisistä kaukopuheluista, maan sisäisistä kaukopuheluista sekä telekommunikaation kokonaismarkkinoista on [alle 10 %][2]. Asian ratkaisun kannalta ei siten ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jonka seurauksena World Access ja FaciliCom sulautuvat. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena