Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.12.2002

Diaarinumero

948/81/2002

Osapuolet

YIT Primatel Oy / Song Networks Oy:n Service -liiketoiminta

Asian vireilletulo

YIT Primatel Oy (jäljempänä Primatel) on 25.10.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Song Networks Oy:n Service -liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Primatel on osa YIT-Yhtymä -konsernia, jonka emoyhtiö on rakentamisen ja teollisuuden kokonaispalveluja tarjoava YIT-Yhtymä Oyj (jäljempänä YIT). Primatel harjoittaa teletoimintaa sekä siihen liittyvää palvelutoimintaa kuten tele- ja sähköverkkojen asentamis- ja kunnossapitopalveluiden tuottamista. Yhtiö on yksi merkittävimmistä tietoliikenneverkkojen rakentamis- ja ylläpitopalveluiden tarjoajista ja sillä on toimipisteitä yli sadalla paikkakunnalla Suomessa.

Song Networks Oy:n Service -liiketoiminta kattaa erilaisia puhelinjärjestelmiä päätelaitteineen sekä niihin liittyviä asennus-, ylläpito-, huolto- ja konsultointipalveluja. Siirtyvän liiketoiminnan palveluita ei ole toistaiseksi tarjottu yritysryhmän ulkopuolisille tahoille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

YIT -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 1 623 miljoonaa euroa. Ulkoistettavan liiketoiminnan liikevaihto on noin 1,1 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa hankkija on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan[1]. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Molemmat yrityskaupan osapuolet tarjoavat kommunikaatiopalvelimiin liittyviä asennus-, ylläpito- ja konsultointipalveluita. Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit markkinat ovat kiinteistöverkkomarkkinat kattaen kaikki kiinteistön sisäiset sähkö- ja IT -verkkotyöt, sillä yleensä sähköasentajilla on muodollinen ja tosiasiallinen pätevyys tehdä sekä sähkö- että IT -verkkojen asennus- ja huoltotöitä. Lisäksi markkina on yhdistymässä tulevaisuudessa entisestään kun sähköverkko, rakennusautomaatio, tietoverkot ja turvajärjestelmät yhdistyvät yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) mukaan kiinteistöverkkomarkkinan arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Osapuolten markkinaosuus tästä on melko vähäinen. Kokonaismarkkina voidaan jakaa edelleen sähkö- ja IT -verkkojen asennukseen. IT -verkkotyöllä tarkoitetaan yleisesti erilaisten tele-, data- ja antenniverkkojen asentamista ja huoltoa. Osapuolten yhteenlaskettu vapaa kapasiteetti IT -verkkoasennuksen markkinoilla on alle [10 ][2] %. Tarkasteltaessa markkinoita ainoastaan ns. vapaarahoitteisiin asuntoihin tehtävien IT -asennusten kannalta, YIT:n markkinaosuudeksi muodostuu noin [ 5–15 ] %.

Ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole merkittäviä horisontaalisia päällekkäisyyksiä eikä vertikaalisia yhtymäkohtia. Yrityskaupassa voidaan myös katsoa olevan kyse YIT:n vertikaalisesta integroitumisesta kiinteistöverkon tuotantoon asuntorakentamisessa. Ilmoittaja kiinnittää lisäksi huomiota yrityskaupassa toteutettavan ulkoistamisen teleyritykselle tuomaan mahdollisuuteen kilpailuttaa palvelu, jonka se on aikaisemmin hankkinut omalta organisaatioltaan.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa YIT Primatel Oy hankkii Song Networks Oy:n Service -liiketoiminnan.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Ks. mm. Kilpailuviraston päätös, 16.5.2002; YIT-Yhtymä Oyj / Primatel Oy, dnro 290/81/02.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.