Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.2.2007

Diaarinumero

95/81/2007

Osapuolet

Industri Kapital 2004 Ltd / Moventas Oy

Asian vireilletulo

Industri Kapital 2004 Ltd (”Industri Kapital 2004”) on ilmoittanut 30.1.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Moventas Oy:ssä (”Moventas”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Industri Kapital on eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka hallinnoi ja kontrolloi niitä sijoituskohteita, joihin sen rahastot ovat sijoittaneet. Industri Kapital 2004 kuuluu Industri Kapitalin yritysryhmään.

Moventas valmistaa mekaanisia voimansiirtolaitteita ja -palveluja prosessi- ja energiateollisuudelle. Yhtiön päätuotteita ovat tuuliturbiinivaihteet ja teollisuusvaihteet.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Industri Kapitalin portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin [5–10][1] miljardia euroa, josta Suomesta kertyi noin [1–2] miljardia euroa. Moventasin maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 207 miljoonaa euroa, ja siitä noin [30–60] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Moventasin valmistamat tuotteet voidaan jakaa (i) tuulivoimalaitevalmistajille tarjottaviin tuuliturbiinivaihteisiin, joilla turbiinin siipien liikkeen synnyttämä voima valjastetaan ja siirretään generaattoriin, ja (ii) teollisuusvaihteisiin, joita yhtiö tarjoaa aloille, jotka tarvitsevat nopeuden, vääntömomentin ja rotaation suunnan hallintaa syöttökone-elementeissään, kuten kuitu-, paperi-, kaivos- ja mineraaliteollisuudelle, erikoistuneemmille teollisuudenaloille, kuten ohjauspöytien, öljynporauksen, nostokoneiden, logistiikan ja sokerinkäsittelyn aloille, pienille vesivoimalaitoksille sekä vedenpuhdistamoille.

Ilmoittaja katsoo tuuliturbiinivaihteiden ja teollisuusvaihteiden markkinoiden olevan maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan ainakin ETA:n laajuiset.

Moventas jakelee tuotteitaan alkuperäisille laitevalmistajille ja loppukäyttäjille, minkä lisäksi se tarjoaa myös varaosa- ja tukipalveluja tuotteilleen. Ilmoittajan mukaan Industri Kapitalin määräysvallassa olevat portfolioyhtiöt ja Moventas eivät toimi samoilla tai toisiinsa vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla.

Ilmoittajan arvion mukaan tuuliturbiinivaihteiden kokonaismarkkinan arvo Suomessa vuonna 2005 oli [alle 5] miljoonaa euroa, ja Moventasin markkinaosuus vuonna 2005 oli [40–50] %. Ilmoittajan arvion mukaan vastaavasti teollisuusvaihteiden kokonaismarkkinan arvo Suomessa vuonna 2005 oli [110–140] miljoonaa euroa, ja Moventasin markkinaosuus vuonna 2005 oli [30–40] %. Moventasin kilpailijoita Suomessa ovat ilmoittajan mukaan muun muassa Winergy AG, Robert Bosch Oy, Kumera Oy ja SEW Eurodrive GmbH.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Industri Kapital 2004 Ltd hankkii yksinomaisen määräysvallan Moventas Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksenliitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.