Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.11.2000

Diaarinumero

951/81/2000

Osapuolet

Teijin Limited / Johns Manville International Inc:in monofilamenttiliiketoiminta

Asian vireille tulo

Teijin Limited (jäljempänä Teijin) on ilmoittanut 12.10.2000 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskauppajärjestelystä, jolla Teijin hankkii Johns Manville International Inc:ltä tämän monofilamenttiliiketoiminnan (jäljempänä monofilamenttiliiketoiminta).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Teijin on japanilainen pörssiyhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaa seuraavilla aloilla: kuidut, kemikaalit ja muovit sekä farmaseuttiset ja lääketieteelliset tuotteet. Hankinnan kohteena olevaa monofilamenttiliiketoimintaa harjoitetaan Johns Manvillen Saksan (Bobingen) ja Etelä-Carolinan (Spartanburg) tehtaissa sekä Euroopan, Yhdysvaltain ja Kiinan myyntitoimistoissa ja muissa hallinnollisissa yksiköissä.

Sekä hankinnan kohde että Teijin valmistavat ja myyvät monofilamenttituotteita. Monofilamentit kuuluvat tekokuitujen luokkaan. Niitä valmistetaan synteettisistä langoista kuten polyesterista tai polyamidista ja niitä käytetään useisiin eri tarkoituksiin kuten paperikonetekstiileihin, huonekaluihin ja auton istuimiin, suodatinlaitteisiin, kevyisiin kuljetushihnoihin, paloletkuihin, tennismailoihin ja tekohiuksiin.

Hankinnan kohde harjoittaa Suomessa toimintaa Johns Manville Finland Oy:n kautta. Johns Manville Finland Oy:n toimialana on lasi-, lasikuitu-, polyesteri- ja polyesterikuitutuotteiden myynti ja markkinointi. Monofilamenttiliiketoiminnan Suomesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 1999 [alle 100 miljoonaa][1] markkaa.

Teijin ei harjoita Suomessa hankinnan kohteen kanssa päällekkäistä liiketoimintaa. Teijinin Suomesta kertynyt liikevaihto oli 31.3.2000 päättyneellä tilikaudella [alle 10 miljoonaa] markkaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Teijinin maailmanlaajuinen konsolidoitu liikevaihto oli 31.3.2000 päättyneellä tilikaudella noin 31 miljardia markkaa ja monofilamenttiliiketoiminnan maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 [alle 750 miljoonaa] markkaa. Hankinnan kohde harjoittaa Suomessa liiketoimintaa Johns Manville Finland Oy:n kautta. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Hankinnan kohteen myynti koostuu lähes kokonaan polyesteripohjaisista monofilamenteista, joiden pääraaka-aine on polyeteenitereftalaatti (PET). Tämän lisäksi se tuottaa myös vähäisiä määriä ei-polyesteripohjaisia monofilamentteja, joita voidaan monissa sovelluksissa käyttää polyesteripohjaisten monofilamenttien asemesta. Teijin tuottaa ainoastaan PET monofilamentteja.

Osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen markkinaosuus PET monofilamenttimarkkinoista on ilmoittajan mukaan laskentatavasta riippuen noin [25–50] %. Teijin ei kuitenkaan myy lainkaan PET monofilamentteja Suomessa eikä edes Länsi-Euroopassa. Hankinnan kohteen markkinaosuus PET monofilamenteissa on ilmoittajan mukaan Suomessa [75–100] % ja Länsi-Euroopassa noin [50–75] % eli se on näillä alueilla alan markkinajohtaja.

Ilmoittajan mukaan relevantti maantieteellinen markkina-alue on Länsi-Eurooppa. Monofilamenttiliiketoiminta on asiakkaiden erityistoiveisiin perustuvaa toimintaa, eikä tuotteita voida valmistaa varastoon. Myös tuotteiden toimitusaika ja kuljetuskustannukset nousisivat ilmoittajan mukaan liian suuriksi, mikäli markkina-alue olisi esitettyä laajempi.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Yrityskauppa ei vaikuta olennaisesti Suomen markkinoiden tai niiden osan kilpailutilanteeseen, sillä osapuolten toiminnassa ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä eikä kaupan johdosta synny vertikaalisia vaikutuksia. Teijin ei ole aikaisemmin harjoittanut monofilamenttiliiketoimintaa Suomessa eikä edes Länsi-Euroopassa.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Teijinille kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan Johns Manville sitoutuu siihen, että se ei [ ] vuoden aikana yrityskaupan toteutumisesta itse tai välillisesti harjoita, omista, johda tai hallitse mitään liiketoimintaa mikä kilpailee nykyisen monofilamenttiliiketoiminnan kanssa [ ].

Ilmoittaja perustelee esitystään sillä, että monofilamenttiliiketoiminnassa ei ole alalle tulon esteitä, joten Johns Manville voisi helposti palata markkinoille ottaen huomioon sen nimeen liittyvän lisäarvon ja vakiintuneen asiakaskunnan. Ilmoittaja perustelee esitystään edelleen sillä, että Teijin ei ole aikaisemmin ollut aktiivinen Euroopan monofilamenttimarkkinoilla ja siltä puuttuu siten se kokemus ja markkinatuntemus, jonka Johns Manville on alalla hankkinut.

Kilpailuvirastolle ei ole esitetty riittäviä perusteita sellaisen erityisen tietotaidon olemassaolosta, joka edellyttäisi [ ] vuoden kilpailukiellon hyväksymistä liitännäisrajoitukseksi. Kilpailukiellon pituutta arvioitaessa on otettava huomioon, että myös Teijin on aikaisemmin toiminut monofilamenttimarkkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan [ ] vuoden kilpailukielto on Teijinille riittävä aika uuden tietotaidon omaksumiseksi ja asiakaskunnan vakiinnuttamiseksi Euroopassa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Teijin Limited hankkii Johns Manville International Inc:ltä tämän monofilamenttiliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy Johns Manvilleä koskevan kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi [ ] vuoden ajaksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin yrityskaupan toteuttamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.