Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.11.1999

Diaarinumero

952/81/1999

Osapuolet

Xerox Corporation / Tektronix, Inc:n Printing and Imaging -divisioona

Liiketoiminnan hankkija

Xerox Corporation, Stamford, CT, USA

Hankinnan kohde

Tektronix, Inc:n Printing and Imaging -divisioona

Asian vireilletulo

Xerox Corporation (jäljempänä Xerox) on ilmoittanut 3.11.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/1998) 11 c §:n mukaisesti, että se oli ostanut Tektronix, Inc:lta sen Printing and Imaging -divisioonan (Tektronix).

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Xerox on yhdysvaltalainen yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti. Se kehittää, tuottaa ja jakelee kopiokoneita, tulostimia, telefakseja, skannereita, toimisto-ohjelmistoja, digitaalisia tulostus- ja julkaisujärjestelmiä, asiakirjahallintajärjestelmiä, oheisvarusteita ja käyttöpalveluita sekä tarjoaa niihin liittyvää tukea ja huoltopalveluita. Suomessa toimii Xerox Oy. Se markkinoi ja välittää emoyhtiönsä komissionäärinä tämän laitteita, ohjelmistoja sekä dokumentti- ja huoltopalveluita sekä sen ohella myy omaan lukuunsa toimistopaperia ja -tarvikkeita.

Tektronix, Inc. on yhdysvaltalainen yritys, joka kehittää, tuottaa, markkinoi ja myy elektroniikkatuotteita sekä tarjoaa niihin liittyviä palveluja Measurement ja Printing and Imaging divisiooniensa kautta. Suomessa toimii Tektronix Oy, joka harjoittaa maahantuontia, myyntiä, huoltoa ja teknistä tukea. Measurement -divisioona valmistaa tuotteita, joilla voidaan mitata tai testata muun muassa sähköisiä piirejä ja mekaanisia liikkeitä.

Tektronix valmistaa useita tietokoneverkostoon soveltuvia väritulostimia ja niihin liittyviä tarvikkeita. Se on kehittänyt väritulostukseen vahatekniikan (solid ink technology), jota erityisesti grafiikan asiantuntijat arvostavat.

Yrityskaupassa Xeroxille siirtyy kaikki divisioonan varat ja varallisuus sekä tiettyjen tuotemerkkien käyttöoikeus. Kaupan yhteydessä on lisäksi sovittu tiettyjen Tektronixin kehittämien teknologioiden siirtymisestä Xeroxille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Xerox hankkii Tektronixin Printing and Imaging divisioonan. Xeroxin maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 103 mrd mk ja kaupan kohteen noin 3,8 mrd mk. Kaupan kohteeseen kuuluu Suomessa toimiva Tektronix Oy. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat ovat toimistoväritulostimien markkinat Euroopan talousalueella. Tulostinten huoltopalveluja sekä tarvikkeiden kuten värikasettien ja tulostuskoneistojen varaosien tuotantoa ja jakelua voidaan kuitenkin pitää omina relevantteina markkinoinaan.

Väritulostimissa käytetään laser-, mustesuihku- ja vahatekniikkaa (solid ink). Toimistoväritulostimet pystyvät työstämään yhden värillisen arkin kerrallaan. Niissä käytetään joko laser- tai vahatekniikkaa. Niitä käytetään pääasiassa esitysmateriaalin, yritysgrafiikan sekä myynti- ja markkinointimateriaalin työstämiseen ja ne ovat tyypillisesti kytketty verkkoon. Ne pystyvät tulostamaan 4–12 värisivua minuutissa.

Markkinoilla on lisäksi kotikäyttöön ja massatuotantoon tarkoitettuja väritulostimia. Kotikäyttöön tarkoitetut tulostimet ovat edullisempia ja toimivat hitaammin kuin toimistotulostimet. Ne perustuvat usein mustesuihkutekniikkaan, joka valmistaa sivun viiva kerrallaan. Massatuotantoon tarkoitetut väritulostimet ovat merkittävästi kalliimpia kuin toimistokäyttöön tarkoitetut.

Huoltopalvelujen relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmeisesti kansalliset. Tarvikkeiden valmistuksen ja jakelun maantieteelliset markkinat saattavat olla ETA:n laajuiset.

Relevantteja markkinoita ei ole tarpeen määritellä täsmällisesti, sillä keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla Suomessa.

Kilpailuvaikutukset

Osapuolilla on päällekäisiä toimintoja toimistoväritulostinten valmistuksen, jakelun ja huollon markkinoilla. Taulukossa 1 esitetään toimistoväritulostimien markkinaosuuksia Suomessa ja Länsi-Euroopassa.

Taulukko 1. Toimistoväritulostinten markkinaosuuksia

Suomi ETA
Xerox 10–15 % 5–10 %
Tektronix 30–35 % 25–30 %
Keskittymä 40–45 % 30–35 %
HP 3540 % 2530 %
Lexmark 1015 % 1015 %
QMS 05 % 510 %

Toimistoväritulostimien valmistajat käyttävät usein yhteisiä komponentteja. Monet tulostimien valmistajat ovat hankkineet tulostuskoneistoja toisiltaan sekä Canonilta ja Minoltalta. Alalle on ominaista tietotaidon ristiinlisensiointi. Kilpailijat eivät ole riippuvaisia hankinnoista keskittymältä. Tektronix valmistaa vahatulostimien koneistot itse. Toimistoväritulostimien markkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa.

Xeroxin toimistoväritulostimien huoltotyön suorittavat Xerox, sen hyväksymät valmistajat taikka ulkopuoliset huolto-organisaatiot. Tektronixin huoltotyön suorittavat joko Tektronix itse tai sen hyväksymät huoltoyhtiöt. Suomessa Tektronix Oy ei tarjoa toimistoväritulostimien huoltopalveluita.

Kilpailuviraston selvityspyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupan johtavan merkittäviin kilpailuongelmiin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Xerox Corporation ostaa Tektronix, Inc:ltä sen Printing and Imaging -divisioonan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.