Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.11.1999

Diaarinumero

953/81/1999

Osapuolet

Nokian Renkaat Oyj / Isko Oyj

Asian vireilletulo

Nokian Renkaat Oyj (NR) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 4.11.1999 tehneensä sopimuksen Isko Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta enemmistöosakkaiden kanssa. Myyjät omistivat noin 69 % osakkeista ja 94 % äänivallasta.

NR-konserniyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 1998 lisättynä tilikauden jälkeen tehdyistä yrityskaupoista kertyneellä liikevaihdolla on yhteensä noin 2 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen vuoden 1998 liikevaihtoon tulee lisätä sen tilikauden päättymisen jälkeen tekemistä kaupoista kertyvä liikevaihto, jolloin hankinnan kohteen liikevaihdoksi saadaan noin 390 miljoonaa markkaa.

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjiin kohdistuvaa kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjät sitoutuvat olemaan kilpailematta Iskon tai NR:n perusliiketoiminnan kanssa 3 vuoden ajan kaupan toteuttamisesta. Kilpailukielto on asiallisesti ja alueellisesti rajattu siihen alueeseen, joilla Isko tai NR harjoittavat toimintaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

NR kehittää, valmistaa ja markkinoi henkilöautojen, kuorma- ja linja-autojen, raskaan kaluston (erityisesti metsätyökoneet, satama- ja kaivostyökoneet) ja polkupyörien renkaita sekä renkaiden pinnoitusmateriaaleja. NR on ainoa kotimainen rengasvalmistaja. Yhtiön renkaita myydään noin 50 maassa. Sillä on myyntiyhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Sveitsissä ja USA:ssa, edustusto Moskovassa sekä vähittäiskauppaa harjoittavia yhtiöitä Norjassa, Ruotsissa ja Latviassa.

Isko on valtakunnallinen jakeluyhtiö renkaiden valmistajilta kuluttajille ja jälleenmyyjille. Se harjoittaa jonkin verran myös renkaiden maahantuontia. Isko on ollut yksi NR:n merkittävimpiä jakelijoita. Isko harjoittaa renkaiden myynnin ohella erityisesti kuorma- ja linja-autorenkaiden pinnoituspalvelua.

Suoraan päällekkäistä toimintaa yrityskaupan osapuolilla on vain vähäisessä määrin. NR:llä ja Iskolla on kuitenkin vertikaalinen suhde paitsi renkaiden valmistajan ja tukkukauppiaan /vähittäismyyjän välillä myös pinnoitemateriaalien tuottajan ja pinnoituspalvelun tuottajan välillä.

Yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kielteisiä kilpailuvaikutuksia. Kilpailevat rengasvalmistajat huolehtivat pääsääntöisesti itse renkaiden maahantuonnista. Isko tulee jatkossakin jakelemaan myös kilpailevien rengasvalmistajien renkaita. NR:n renkaiden jakelusta merkittävä osa tapahtuu muiden vähittäismyyntikanavien kuin Iskon kautta. Kilpailevista rengasvalmistajista Michelinillä on vastaavantyyppinen jakeluorganisaatio Iskon tärkeimmän kilpailijan Suomen Euromaster Oy:n kautta. Osapuolten markkina-asema ei ole millään yrityskauppaan vaikuttavalla tuotannon tai jakeluorganisaation tasolla niin huomattava, että kilpailu estyisi vertikaalisen integraation myötä.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailunrajoituksen yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain osittain. Liitännäisenä hyväksyttävä kilpailunrajoitus koskee ainoastaan hankittavaa liiketoimintaa sillä maantieteellisellä alueella, jolla sitä harjoitettiin yrityskaupan tekohetkellä. Liitännäisen kilpailukiellon pituudeksi hyväksytään kaksi vuotta, koska kaupan kohteeseen ei sisälly erityistä tietotaitoa, vaan ostajalle siirtyy lähinnä yrityksen maine ja asiakaspiiri. Ilmoittaja ei ole myöskään osoittanut, että asiakasuskollisuus säilyisi kahta vuotta pidemmän ajan. Tässä hyväksyttyä laajempi kilpailukielto ei ole yrityskaupan osana hyväksyttävä liitännäisrajoitus, joten sen kilpailuoikeudellinen hyväksyttävyys voi tulla myöhemmin erikseen arvioitavaksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.