Maan Auto Oy / Auto-Kivitila Oy

Päivämäärä

23.12.2005

Diaarinumero

956/81/2005

Osapuolet

Maan Auto Oy / Auto-Kivitila Oy

Asian vireilletulo

Maan Auto Oy (”Maan Auto”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 16.12.2005 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Auto-Kivitila Oy:ssä (”Auto-Kivitila”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Maan Auto on Peugeot-merkkisten autojen maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittava yritys, joka kuuluu SOK-konserniin. Maan Auto omistaa autojen vähittäiskauppaa harjoittavan Automaa Oy:n ja Hämeen Leijona Auto Oy:n. Yrityksellä on koko maan kattava jälleenmyyjäverkosto, joka koostuu konsernin omista jälleenmyyjistä, alueosuuskaupoista sekä yksityisistä yrittäjistä. Maan Auto omistaa myös autojen maahantuontikunnostamona Hangossa toimivan Oy Motortrans Ab:n. SOK-konserni, sen jäsenosuuskaupat sekä tytäryhtiöt muodostavat S-ryhmän, jonka toimialat ovat päivittäis- ja erikoistavarakauppa, liikennemyymälät, polttonestekauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, autokauppa sekä maatalous- ja rautakauppa. Alueellisten ja valtakunnallisten tytäryhtiöidensä lisäksi SOK-konserni harjoittaa market- ja autokauppaa Baltian alueella. S-ryhmässä autokauppaa harjoittavat Maan Auto -konsernin ja Baltian alueella toimivan AS Kommest Auto -konsernin lisäksi myös 12 alueosuuskauppaa, jotka edustavat yhteensä 13 automerkkiä.

Auto-Kivitila harjoittaa autojen vähittäismyyntiä ja autojen huolto- ja korjausliiketoimintaa Tampereella. Yhtiöllä on Ford-merkkisten autojen jälleenmyyntisopimus Oy Ford Ab:n kanssa. Yhtiö ei harjoita autojen maahantuontia ja tukkumyyntiä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

SOK-Yhtymän kilpailuoikeudellinen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4,7 miljardia euroa, josta noin 4,5 miljardia euroa kertyi Suomesta. Auto-Kivitilan liikevaihto vuonna 2004 oli noin 39,4 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppa-säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan arvioinnin kannalta relevantteina markkinoina voidaan tarkastella i) uusien ja käytettyjen henkilöautojen vähittäismyyntiä, ii) uusien ja käytettyjen tavara-autojen vähittäismyyntiä, iii) henkilöautojen maahantuontia ja tukkukauppaa, iv) tavara-autojen maahantuontia ja tukkukauppaa sekä v) huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja (jälkimarkkinapalvelut). Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat ainakin Suomen laajuiset, lukuun ottamatta jälkimarkkinapalveluita joiden osalta ne ovat selkeämmin alueelliset. Ilmoittajan mukaan Maan Auto -konsernin ja Auto-Kivitilan yhteenlaskettu markkinaosuus on koko Suomen alueella vuonna 2004 ollut uusien henkilöautojen vähittäismyynnissä [alle 5][1] %, käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnissä [alle 5] %, uusien tavara-autojen vähittäismyynnissä [alle 5] %, käytettyjen tavara-autojen vähittäismyynnissä [alle 5] %, henkilöautojen maahantuonnissa ja tukkukaupassa [alle 10] % ja tavara-autojen maahantuonnissa ja tukkukaupassa [alle 5] %. Maan Auto -konsernin ja Auto-Kivitilan yhteenlaskettu markkinaosuus on Tampereen alueella vuonna 2004 ollut uusien henkilöautojen vähittäismyynnissä [10–20] %, käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnissä [alle 10] %, uusien tavara-autojen vähittäismyynnissä [15–25] % ja käytettyjen tavara-autojen vähittäismyynnissä [alle 10] %. Jälkimarkkinapalveluiden osalta Automaa Oy:n ja Auto-Kivitilan yhteenlaskettu markkinaosuus on vuonna 2004 ollut Tampereella [alle 10] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitus

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjälle asetettua kilpailukieltoa. Myyjät ovat kauppakirjan allekirjoittamisella sitoutuneet välillisesti ja välittömästi olemaan [ ] ajan kaupanteosta lukien harjoittamatta yhtiön jälleenmyyntisopimuksessa mainittua liiketoimintaa. Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välittömästi kauppaan liittyvä ja välttämätön sen toteuttamiselle. Ilmoittajan mukaan kaupassa siirtyy yrityksen maineen ja asiakaspiirin lisäksi ostajalle myös uutta tietotaitoa.

Kilpailuvirasto katsoo myyjille asetetun [ ] kilpailukiellon hyväksyttäväksi liitännäisrajoitukseksi. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen kaupan toteuttamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Maan Auto Oy hankkii määräysvallan Auto-Kivitila Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena myyjälle asetetun kilpailukiellon edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.