Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.11.2000

Diaarinumero

964/81/2000

Osapuolet

De Sammensluttede Vognmænd af 13-07 1976 A/S / DFDS Dan Transport Group A/S

Asian vireille tulo

De Sammensluttede Vognmænd af 13–07 1976 A/S (jäljempänä DSV) on ilmoittanut 20.10.2000 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii DFDS Dan Transport Group A/S:n (jäljempänä DT) koko osakekannan. Ilmoittaja on 8.11.2000 muuttanut ilmoituksen liitännäisrajoituksia koskevaa kohtaa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tanskalaisella DSV-konsernilla on Transport & Logistics ja Environment & Own Production -liike-toiminnan osa-alueet. Transport & Logistics -liiketoiminta pitää sisällään kansainvälisen ja kansallisen tavarankuljetuksen, tavarankuljetuspalvelujen välityksen sekä logistiikkapalvelujen tarjonnan. Environment & Own Production -liiketoiminta sisältää ympäristöyrityksiä ja niiden omaa tuotantoa, kuten sorakuoppia, soranottoa sekä maansiirto- ja sopimuskuljetuksia. Suomessa DSV harjoittaa ainoastaan Transport & Logistics -liiketoimintaa suomalaisen tytäryhtiönsä DSV Samson Transport Oy Ab:n kautta.

Hankinnan kohde DT on osa tanskalaista DFDS-konsernia. Se toimii kansainvälisissä ja kansallisissa tavarankuljetuksissa ja tavarankuljetuspalvelujen välityksessä. Lisäksi DT tarjoaa logistiikkapalveluja. DT:lla on Suomessa tytäryhtiöt DFDS Transport Oy ja BDN Cargo Transport Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

DSV-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 2.9 miljardia markkaa. DT:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 1.4 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan tuotemarkkinat, joilla sekä DSV että DT toimivat, ovat kansainvälisten ja kansallisten maantiekuljetusten, mannertenvälisen meri- ja ilmarahtivälitystoiminnan sekä logistiikkapalvelujen markkinat. Jaottelussa ilmoittaja on määritellyt kaikki vesistöt ylittävät kuljetukset ETA:n sisällä maantiekuljetuksiksi, vaikka ne tehdään pääsääntöisesti lautoilla. Ilmoittajan mukaan suurin DSV:n ja DT:n toiminnallinen päällekkäisyys koskee juuri maantiekuljetuksia.

Kuljetus- ja logistiikkapalvelujen markkinoilla Suomessa toimii useita suuria yrityksiä, kuten Schenker-BTL Oy, Danzas-ASG Oy, Kiitolinja Oy ja Transpoint Oy Ab. DSV:n ja DT:n yrityskaupan jälkeinen yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on ilmoittajan mukaan [5–15][1] % kaikilla em. päällekkäisillä tuotemarkkinoilla.

Yrityskaupalla on merkitystä maantie- ja merikuljetusten, mannertenvälisen meri- ja ilmarahtivälitystoiminnan sekä logistiikkapalvelujen markkinoilla, jotka voidaan mahdollisesti jakaa edelleen alamarkkinoihin. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia kapeimmillakaan ajateltavissa olevilla markkinoilla. Tässä päätöksessä Kilpailuvirasto ei siten myöskään ota kantaa siihen, tuleeko vesistöt ylittävät kuljetukset lukea ilmoittajan esittämällä tavalla osaksi maantiekuljetuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä DFDS A/S pitäytyy harjoittamasta hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa ja palkkaamasta tiettyjä osakekauppasopimuksessa lueteltuja avainhenkilöitä kahden vuoden ajan kaupan toteutumispäivästä lukien.

Ilmoittaja perustelee esitystään sillä, että liitännäisrajoitusten tarkoituksena on suojella ostajan tekemää investointia siten, että myyjä ei pysty hankkimaan palvelukseensa myydyn yrityksen avainhenkilöitä, joita tarvitaan myydyn yrityksen toiminnan tehokkaaseen harjoittamiseen ja ryhdy uudestaan harjoittamaan liiketoimintaa samalla alalla, jolla myyty yritys toimii, haalien mahdollisesti samalla myydyn yrityksen vanhat asiakkaat itselleen.

Lisäksi ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjälle asetettua rajoitusta, jonka mukaan se ei saa toteuttaa tavanomaisesta poikkeavia eli ei-päivittäiseen yrityksen johtamiseen liittyviä päätöksiä ennen kaupan toteutumishetkeä ilman ostajan suostumusta.

Myyjälle esitettyä kahden vuoden kilpailu- ja rekrytointikieltoa voidaan pitää yrityskaupan toteuttamisen kannalta kohtuullisina. Kilpailuvirasto katsoo kuitenkin, että rekrytointikielto voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia.

Myyjälle asetettua poikkeuksellisesta liiketoiminnasta pidättäytymistä koskevaa rajoitusta voidaan pitää perusteltuna, koska se turvaa ostajan tekemän sijoituksen arvon säilymistä kaupan toteutumishetkeen asti.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa De Sammensluttede Vognmænd af 13–07 1976 A/S hankkii DFDS Dan Transport Group A/S:n koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena esitetyn DFDS A/S:aa koskevan kilpailukiellon siltä osin kuin se kahden vuoden ajan estää myyjää kilpailemasta kohteen kanssa sillä maantieteellisellä alueella ja niillä tuotemarkkinoilla, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin yrityskaupan toteuttamishetkellä.

Kilpailuvirasto hyväksyy DFDS A/S:aa koskevan rekrytointikiellon kahden vuoden ajaksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia.

Kilpailuvirasto hyväksyy DFDS A/S:lle asetetun rajoituksen, jonka mukaan se ei saa toteuttaa tavanomaisesta poikkeavia eli ei-päivittäiseen yrityksen johtamiseen liittyviä päätöksiä ennen kaupan toteuttamishetkeä ilman DSV:n suostumusta.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.