Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.11.1999

Diaarinumero

966/81/1999

Osapuolet

Geveke nv / Metric AB ja Metric AS

Määräysvallan hankkija

Geveke nv, Alankomaat

Hankinnan kohde

Metric AB (Ruotsi) ja Metric AS (Norja)

Asian vireilletulo

Geveke nv (jäljempänä Geveke) on ilmoittanut 8.11.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti ostaneensa omistamansa tytäryhtiön Engström & Nilson Maskin AB:n nimissä 27.10.1999 ruotsalaiselta Bevator Group AB:lta sen täysin omistamien tytäryhtiöiden Metric AB:n ja Metric AS:n koko osakekannat. Engström & Nilson Maskin AB:lla ei ole muuta toimintaa, kuin osakkeiden omistus.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Geveke nv:n konserni käy kauppaa teknisillä tuotteilla ja tarjoaa erilaisia palveluja. Sillä on tytäryhtiöitä Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä mm. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Ne ovat diesel- ja kaasumoottoreiden, koneiden, elektroniikkakomponenttien, työkalujen ja kulutustavaroiden jälleenmyyjiä sekä ylläpito- ja korjauspalveluiden tarjoajia teollisuudelle, rakennusliikkeille ja julkiselle sektorille. Yhtiöllä ei ole aiemmin ollut liiketoimintaa Suomessa.

Kaupan kohteeseen kuuluu Metric AS:n ja Metric AB:n osakekantojen lisäksi jälkimmäisen yhtiön tytäryhtiöt eli Finn Metric Oy:n, Estroonica OU:n, Scanpocon A/S:n ja Metric A/S:n osakekannat. Metric-yhtiöt, mukaan luettuna Metric AB:n Suomessa toimiva tytäryhtiö Finn Metric Oy ovat huipputeknologian elektroniikkatuotteiden maahantuonti- ja markkinointiyrityksiä. Niiden tuotevalikoimaan kuuluvat mittaus- ja testauslaitteet, elektroniikan ja automaation järjestelmäkomponentit sekä teollisuustietokonetuotteet. Finn Metric Oy:n markkinaosuus ei millään mainitulla tuotesegmentillä ylitä [5–15][1] % Suomessa. Se on kohdeyhtiöistä ainoa, joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja pyytää hyväksymään liitännäisrajoituksena neljä kilpailukieltoehtoa, joissa myyjä, Bewator, sitoutuu [ ] vuoden ajaksi yrityskaupan täytäntöönpanon jälkeen siihen, että se ei yksin tai yhdessä minkään toisen tahon kanssa:

  1. Harjoita kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa tai ole mukana sellaisessa toiminnassa tai, eräin rajoituksin, ole omistusta missään yhtiössä, joka toimii samalla tai kilpailevalla toimialalla kuin millä kohteeseen kuuluva yhtiö yrityskaupan täytäntöönpanohetkellä toimii;
  2. Houkuttele tai hyväksy omasta puolestaan tai minkään kolmannen tahon edustajana asiakkaaksi mitään tahoa koskien samanlaisia palveluja kuin jokin kohteeseen kuuluva yhtiö on tarjonnut [ ] kuukauden aikana ennen yrityskaupan täytäntöönpanoa, jos sellainen taho on ollut kohteeseen kuuluvan yhtiön asiakas sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta;
  3. Tee kauppasopimusta omasta puolestaan tai minkään kolmannen tahon edustajana minkään tavarantoimittajan kanssa, joka on ollut kohteen tavarantoimittaja [ ] kuukauden aikana ennen yrityskaupan täytäntöönpanoa ja/tai houkuttele tai pyri houkuttelemaan mitään sellaista tavarantoimittajaa lopettamaan kaupankäynti kohteeseen kuuluvan yhtiön kanssa; ja
  4. Aktiivisesti houkuttele tai pyri houkuttelemaan ketään kohteeseen kuuluvan yhtiön palveluksessa olevaa työntekijää lähtemään sellaisen yhtiön palveluksesta.

Ilmoittajan mukaan kohtaa 3. tulee tulkita niin, että se koskee sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka kuuluvat olennaisesti kohteen liiketoimintaan. Kohtaa 4. tulee tulkita siten, että se koskee niitä henkilöitä, jotka toimivat tehtävissä, jotka ovat välttämättömiä kohteen liiketoiminnalle. Ilmoittajan mukaan kaikkia yllä olevia määräyksiä sovelletaan sillä maantieteellisellä alueella, jolla kohde toimi yrityskaupan tekohetkellä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Geveke hankkii yksinomaisen määräysvallan Metric AB:ssä ja Metric AS:ssä. Geveken liikevaihto on noin 3,6 mrd. mk ja kohdeyhtiöiden noin 150,6 miljoonaa mk. Kaupan kohteeseen kuuluva Finn Metric Oy harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupalla on merkitystä Suomessa mittaus- ja testauslaitteiden, elektroniikan ja automaation järjestelmäkomponenttien sekä teollisuustietokoneiden markkinoilla, joilla Finn Metric Oy toimii. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeen määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Finn Metric Oy:n markkinaosuus kussakin edellä mainitussa tuoteryhmässä on reilusti alle [5–15] %. Määräysvallan hankkija ei ole aikaisemmin harjoittanut liiketoimintaa Suomessa eikä sille ole täältä kertynyt liikevaihtoa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupassa siirtyy liiketoiminnan asiakaspiirin ja maineen ohella myös sellaista taitotietoa, jota hankkijalla ei ole ollut ennen yrityskauppaa. Myyjälle asetetun edellä kohdassa 1. mainitun kilpailukiellon sisältöä voidaan pitää kohteen liiketoiminnan arvon siirtymiseksi välttämättömänä lukuun ottamatta kilpailukiellon maantieteellistä ja hyödykkeitä koskevaa ulottuvuutta. Kilpailukiellon maantieteellistä ulottuvuutta ei ole määritelty sopimuksessa. Toisaalta kielto toimia samalla tai kilpailevalla toimialalla ei yksilöi riittävällä tarkkuudella hyödykemarkkinoita, joita kielto koskee. Kilpailukieltoa voidaan pitää liitännäisenä rajoituksena vain siltä osin, kuin se kohdistuu alueeseen, jolla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppaa. Samoin kilpailukiellon on rajoituttava vain sellaisiin hyödykkeisiin, joista kaupan kohteen liiketoiminta muodostuu.

Edellä kohdissa 2. ja 3. tarkoitetut rajoitukset voivat sisältää velvoitteita, jotka menevät pidemmälle kuin kaupan kohteen arvon siirtäminen ostajalle edellyttää. Esimerkiksi kohta 2. voi rajoittaa asiakassuhteita muilla maantieteellisillä alueilla kuin niillä, joilla kohdeyhtiöt harjoittivat liiketoimintaa. Kohdan 3. rajoitus saattaa estää hankintoja muidenkin kuin sellaisten hyödykkeiden tuottamiseksi, jotka kilpailevat kohdeyhtiöiden tuottamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

Myyjälle asetettua rekrytointikieltoa voidaan pitää liiketoiminnan arvon säilyttämisen kannalta välttämättömänä vain siltä osin kuin se koskee kohdeyritysten johtoa ja muita ns. avainhenkilöitä. Kaikkia työtekijöitä koskeva rekrytointikielto ei ole liiketoiminnan arvon säilyttämiseksi välttämätöntä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Geveke nv ostaa Metric AS:n ja Metric AB:n osakekannat. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy edellä liitännäisrajoitukset-jakson kohdassa 1. tarkoitetun kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain siltä osin, kuin kilpailukielto vastaa kaupan kohteen sopimuksen allekirjoitushetkellä harjoittamaa liiketoimintaa ja sitä maantieteellistä aluetta, jolla kohdeyhtiöt tuolloin toimivat. Virasto hyväksyy myyjälle asetetun rekrytointikiellon liitännäisrajoitukseksi siltä osin kuin se koskee johdon ja ns. avainhenkilöiden houkuttelemista lähtemään kohdeyhtiöiden palveluksesta. Edellä liitännäisrajoitukset -jakson kohdissa 2. ja 3. mainittuja sopimusehtoja ei hyväksytä yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein [ ] merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuuden suojaamiseksi.