Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.10.2000

Diaarinumero

967/81/2000

Osapuolet

Flavors & Fragrances Inc. / Bush Boake Allen Inc.

Kilpailuvirastolle on 13.10.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa yhdysvaltalainen International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) on tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikista yhdysvaltalaisen Bush Boake Allen Inc. (BBA) nimisen yhtiön osakkeista.

IFF:n yritysryhmän liikevaihto vuonna 1999 oli noin [ ][1] miljardia ja BBA:n noin [ ] miljardia markkaa. BBA:lla on yksi Suomessa toimiva, sen omaan organisaatioon kuuluva myyntiedustaja. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kumpikin yritys kehittää, valmistaa ja myy aromaattisia kemikaaleja sekä aromi- ja tuoksuyhdisteitä. Päällekkäistä liiketoimintaa osapuolilla on Suomessa vain aromiyhdisteiden markkinoilla. Ilmoittajan mukaan näiden markkinoiden arvo on noin 50 mmk, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus noin [ ] %. Ilmoittajan mukaan markkinat ovat kuitenkin hyvin hajaantuneita ja kansainvälisiä.

Kilpailuviraston aiemmat selvitykset (Kaukomarkkinat/Telko, Dno 628/81/00) viittaavat siihen, että aromiyhdisteiden markkinat ovat todennäköisesti kansallisia laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa International Flavors & Fragrances Inc. hankkii määräysvallan Bush Boake Allen Inc. -yhtiössä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.