Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.11.2008

Diaarinumero

968/81/2008

Osapuolet

Peab AB / Peab Industri AB

Asian vireilletulo

Peab AB (”Peab”) on 27.10.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti tekevänsä julkisen ostotarjouksen Peab Industri AB:n (”Peab Industri”) koko osakekannasta. Järjestelyn seurauksena Peab saa Peab Industrissa yksinomaisen määräysvallan. Lehdistötiedote ostotarjouksen tekemisestä julkistettiin 15.10.2008 ja Peabin ylimääräinen yhtiökokous teki päätöksen julkisesta ostotarjouksesta 10.11.2008.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Peab on Tukholman pörssissä noteerattu rakennuskonserni. Peab-konsernilla on toimintaa pääasiassa Ruotsissa, mutta myös Suomessa ja Norjassa. Peab-konsernin liiketoimintana on pääasiassa talo- ja laitosrakentaminen. Peab-konsernin liiketoimintaa Suomessa harjoittaa tytäryhtiö Peab Seicon Oy. Peab Seicon Oy on erikoistunut talon- ja insinöörirakentamiseen sekä asuntorakentamiseen. Peab-konsernin liikevaihdosta [alle 10 %][1] tulee Suomesta.

Peab Industri on Tukholman pörssissä noteerattu rakennusalan konserni, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta; koneet, tuotteet sekä palvelut. Konetoiminnan puitteissa Peab Industri harjoittaa nostureiden ja muiden rakennuskoneiden vuokrausta sekä jälleenmyyntiä. Tuotetoimialalla Peab Industri on erikoistunut sekä kiven ja soran (kiviaineksen) että betonin ja asfaltin valmistukseen. Tuotetoimialalla yhtiö tarjoaa myös jalostettuja rakennustuotteita kuten betonielementtejä. Peab Industrin palvelut -toiminta sisältää asfaltointia, kuljetus- ja rakennuskoneiden vuokrausta sekä sähkö- ja televerkkojen tarvitsemia palveluita. Peab Industri on yksi Peabin merkittävimmistä alihankkijoista. Yhtiöt kuuluivat samaan yritysryhmään ennen vuotta 2007, jolloin Peab Industri listattiin Tukholman pörssiin. Suomessa Peab Industrin tytäryhtiöt harjoittavat vain rakennuskoneiden vuokraustoimintaa sekä kiviaineksen ja valmisbetonin valmistusta. Peab Industrin konsernin liikevaihdosta [alle 10 %] tulee Suomesta.

Peab Seicon Oy rakentaa asunto-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisia rakennuksia. Tähän kuuluu sekä uudisrakentaminen että korjausrakentaminen. Insinöörirakentaminen on myös kasvattanut osuuttaan viimeisten vuosien aikana. Insinöörirakentamisen erityisosaamiseen kuuluu vaativien betonirakenteiden toteutus mm. pysäköintilaitoksissa ja siltarakentamisessa.

Peab Industrin liiketoiminta on järjestetty Suomessa Peab Industri Finland AB:n sivuliikkeen alaisuuteen. Peab Industri Finland AB:hen kuuluu neljä tytäryhtiötä. Marttilan Betonirakennus Oy:n toimialana on valmisbetonimassan valmistus ja myynti sekä kuljetus ja pumppaus. Vasa Betongstation Ab:n toimialana on valmisbetonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin. Em. yhtiöillä on valmisbetonin tuotantoa Naantalissa, Liedossa, Marttilassa, Salossa, Lohjalla, Vaasassa, Isossakyrössä ja Lapualla. Lambertsson Oy harjoittaa Suomessa kone-, sähkö- ja nosturivuokrausta. Sen konevarikot sijaitsevat Nurmijärvellä, Tampereella, Kurikassa sekä Piikkiössä. Lisäksi konserniin kuuluu YN-Sora Oy, joka harjoittaa soran ja hiekan ottoa Kiikalan alueella.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Peabin maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 3,5 miljardia euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Peab Industrin liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 792 miljoonaa euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Peabilla ja Peab Industrillä ei ole Suomessa ilmoittajan mukaan kilpailevaa liiketoimintaa. Peab toimii talonrakentamisen markkinalla ja Peab Industri tähän markkinaan vertikaalisessa suhteessa olevilla rakennusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden markkinalla.

Talonrakentamisessa suurimmat yhtiöt Suomessa ovat Lemminkäinen, Skanska, YIT ja NCC. Kaikki Suomen merkittävimmät rakennusyhtiöt toimivat maanlaajuisesti. Siten relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan vähintäänkin kansalliset. Ilmoittajan mukaan talonrakentamisen markkinoiden koko Suomessa on noin 6 miljardia euroa, josta Peabin osuus on enintään [alle 10 %].

Rakennusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden markkina jakautuu useisiin erillisiin alasegmentteihin ja -markkinoihin. Maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan valtaosa rakennusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden tarjonnasta on ilmoittajan mukaan vähintään Suomen laajuista, mutta osa alamarkkinoista (kuten valmisbetonin valmistus ja myynti) saattaa olla paikallisia. Peab Industri toimii vain rajatulla osalla rakennusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden markkinaa. Peab Industrin liiketoimintaan Suomessa kuuluvat valmisbetonin valmistus ja myynti, rakennuskoneiden myynti ja vuokraus sekä vähäisessä määrin soran ja hiekan (kiviaineen) valmistus ja myynti.

Valmisbetonin osalta ilmoittaja ilmoittaa Suomen markkinoiden kooksi noin 277 miljoonaa euroa, josta Peab Industrin osuus on [alle 10] %. Rakennuskoneiden vuokrauksen ja myynnin Suomen markkinan koko on ilmoittajan mukaan noin [600–900] miljoonaa euroa, josta Peab Industrin osuus on marginaalinen. Myös kiviainesliiketoiminnassa Peab Industri on ollut hyvin pieni toimija Suomen markkinoilla. Kaikilla näillä markkinoilla löytyy Suomesta ilmoittajan mukaan useita Peab Industria suurempia toimijoita.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Peab AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Peab Industri AB:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.