Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.2.2003

Diaarinumero

97/81/2003

Osapuolet

Flint Ink Corporation / Sicpa Holding S.A.:n Heatset ja Coldset -painoväriliiketoiminta

Asian vireilletulo

Flint Ink Corporation on 27.1.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Sicpa Holding S.A.:n heatset ja coldset -painoväriliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Flint Ink Corporation (”Flint”) valmistaa ja toimittaa painovärejä. Sen Euroopan tytäryhtiöillä on toimintoja erityisesti sanomalehtipainovärien, sheetfed-, pakkaus- ja metallipainovärien valmistuksessa ja toimittamisessa. Flint osti Druckfarben Gebr. Schmidt GmbH vuonna 2002. Druckfarben Gebr. Schmidt GmbH toimii painoväriliiketoiminnan alalla, mutta ilmoittajan mukaan sillä ei ole kuitenkaan toimintaa Suomessa.

Sicpa Holding S.A.:n heatset ja coldset -painoväriliiketoiminta (”Sicpa painoväriliiketoiminta”) valmistaa ja myy painovärejä, lakkoja ja lisämateriaaleja. Näitä tuotteita toimitetaan graafiselle teollisuudelle ja pakkausteollisuudelle. Sicpa painoväriliiketoiminnot sisältävät sheetfed-, coldset- ja heatset- painovärejä ja aputarvikkeita. Sicpa painoväriliiketoiminnalla on Suomessa heatset/coldset- tehdas sekä toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Suomen toimintojen liikevaihto kertyi pääasiassa Suomesta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Flintin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin [1–2][1] miljardia euroa. Sicpa painoväriliiketoiminnan vastaava liikevaihto oli noin [45–55] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on arvioinut yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet (myynnin arvon perusteella) Suomessa vuonna 2001 seuraavasti:

Suomi 2001 Flint Sicpa painoväriliiketoiminta
Painovärien kokonaismarkkinat [Alle 5] % [Alle 35] %
Heatset [Alle 25] % [Alle 25] %
Coldset [Alle 5] % [Alle 50] %

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat painovärien kokonaismarkkinat ja relevantit maantieteelliset markkinat ovat ETA-laajuiset. Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamien tietojen mukaan painovärien kokonaismarkkinat voidaan kuitenkin jakaa edelleen muun muassa käytettävien painotekniikoiden perusteella. Viraston saamien tietojen mukaan esimerkiksi heatset ja coldset -painokoneissa käytettävät painovärit eivät ole keskenään korvattavissa.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisyyksiä Suomen markkinoilla heatset -painokoneissa käytettävien värien osalta. Järjestelyn seurauksena syntyvällä yrityksellä on kuitenkin vahvoja kilpailijoita sekä Suomessa että ulkomailla ja sen asiakkaat ovat pääasiassa suuria lehtitaloja. Lisäksi painovärien tuonnin osuus on viraston saamien tietojen mukaan jopa 30 % Suomessa myytävistä painoväreistä. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Euroopan painovärimarkkinoilla on alle puolet markkinajohtaja Sun Chemical Group B.V. markkinaosuudesta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Flint Ink Corporation hankkii Sicpa Holding S.A.:n heatset ja coldset -painoväriliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.